Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When we are using jqxtooltip with the page having scrollbar, The jqxtooltip is misbehaving. Coul you please help on this?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

$( ".paneinput.jqxscrollbar" ).on("valuechanged", function (event) { var currValue = event.currentValue; var preValue = event.previousValue;


var a=$( ".paneinput .jqxscrollbar" ) var popups=$('.jqxtooltip');

for(var i=0;i
$( ".paneinput.jqxscrollbar" ).on("valuechanged", function (event) { var currValue = event.currentValue; var preValue = event.previousValue; var a=$( ".paneinput .jqxscrollbar" ) var popups=$('.jqxtooltip'); for(var i=0;i<popups.length;i++) { var popupdisplay=$(popups[i]).css('display'); if ((popupdisplay=="block")) { var gridid=$(popups[i]).attr('ID'); var x=$("#"+gridid).offset(); var y=x; y=x.top+(preValue-currValue)+"px"; var popupid="#"+gridid; $(popupid).css('top',y); var z=parseInt(y); if (z<93) { $(popupid).css('z-index',1); } else if (z>600) { $(popupid).css('z-index',1); } else if ((z>93)||(z<650)) { $(popupid).css('z-index',99999); } } var texts=$('.text'); for(var i=0;i<texts.length;i++) { var textid=$(texts[i]).attr('ID'); var textObj = $('#'+textid) textObj.jqxTooltip('close'); textObj.jqxTooltip('open'); var top = textObj.offset().top if((top>1892)||(top<1)) { textObj.jqxTooltip('close'); } } } }); The above code we are using

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This forum is intended for user support, not for web development issues. Try posting at the Web Development / Standards Evangelism forum at MozillaZine. The contributors over there are more knowledgeable about web page development issues with Firefox. http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=25 You'll need to register and login to be able to post in that forum.