Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't find .PART files location in windows 8.1?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1042 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi anondren

more options

I want to resume my downloading file which was interrupted, and found the solution from this link http://geeks.im/resume-interrupted-and-broken-downloads-in-firefox/ which is only possible from replacing existing .PART file. But I did not found any .PART file on windows 8.1, any help?

Giải pháp được chọn

The .part file can be in the Windows temp folder or in the final download location that you selected when you saved the file.

Note that files in the temp folder are not guaranteed to stay there and may get cleaned up at any time.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It's usually at the location where you save the file, but maybe you accidentially remove the download, so it removed the .PART file?

more options

Giải pháp được chọn

The .part file can be in the Windows temp folder or in the final download location that you selected when you saved the file.

Note that files in the temp folder are not guaranteed to stay there and may get cleaned up at any time.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Thanks for your reply. Now I've found .part file on downloaded folder.