Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Display in Firefox is fade out

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Since the latest update of Windows 10, build 9860, Firefox doesnot display internet pages readable anymore. Moste of the text is lost or changes in gray striped blocks. While the text totally destroyed I need to use another Browser (Chrome) to post this message. First I thought the problems affecxted all programs, however it's only Firefox which has this problem.

Since the latest update of Windows 10, build 9860, Firefox doesnot display internet pages readable anymore. Moste of the text is lost or changes in gray striped blocks. While the text totally destroyed I need to use another Browser (Chrome) to post this message. First I thought the problems affecxted all programs, however it's only Firefox which has this problem.

Giải pháp được chọn

hello jhbaars, obviously windows 10 is still work in progress. please see if it helps when you disable hardware acceleration in the firefox menu ≡ > options > advanced > general (that setting will take a restart of the browser to take effect).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello jhbaars, obviously windows 10 is still work in progress. please see if it helps when you disable hardware acceleration in the firefox menu ≡ > options > advanced > general (that setting will take a restart of the browser to take effect).