Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spellchecker does not work

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since installing Firefox 31 my spell-checker does not work. I have installed some add-ons, two dictionaries. It still does not work.

Since installing Firefox 31 my spell-checker does not work. I have installed some add-ons, two dictionaries. It still does not work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages submenu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • Open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.
  • Make sure that [X] "Check Spelling" in the right-click context menu is check-marked.

You can enable or disable spell checking globally:

  • Firefox > Preferences > Advanced : General: Browsing: "Check my spelling as I type"

You can look here for dictionaries: