Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

all CAPTURE AND PRINT files saved on my mac are blank -what is the problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I installed the Capture & print Add-on on my Macbook Air and captured areas of several web pages and saved them to a folder on my desktop. All the add-on files are blank with zero data captured. What must I do to remedy this.

Many thanks for assistance.

Ant Johnson

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

How did you save them? Did you paste the captures into an image editor and save the image?

Support for that extension can be found here: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=48&t=2318993