Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I see Last 7 days browsing history ?

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 76386 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In older versions of firefox, browsing history is stored for a month. But newer version (29 0r 30.0) of it doesn't shows history even of last 7 days instead of yesterday. How the the last 7 days browsing history can be seen ?

Here I couldn't paste the snap shot.

Được chỉnh sửa bởi rajib.usc vào

Giải pháp được chọn

The first message in a post can not include a screen shot. Just reply to your own message, and you can include it then.

History Short Cut; <Control><Shift> H

Press the <Alt> or <F10> key to bring up the tool bar. Followed by;

Windows; Tools > Options Linux; Edit > Preferences Mac; application name > Preferences

Then Privacy. Check the history settings.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The first message in a post can not include a screen shot. Just reply to your own message, and you can include it then.

History Short Cut; <Control><Shift> H

Press the <Alt> or <F10> key to bring up the tool bar. Followed by;

Windows; Tools > Options Linux; Edit > Preferences Mac; application name > Preferences

Then Privacy. Check the history settings.

more options

In case you are using "Clear history when Firefox closes":

  • do not clear the Browsing History

Note that clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, passwords, and other website specific data.