Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

loss of functionality since last update

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since latest update of Mozilla a few days ago (Mac) I have noticed at least 2 items that I used to use regularly have lost functionality:

1. Used to be able to reorder bookmarks by drag and drop (Bookmarks -> Show All Bookmarks). No longer able to reorder except manually cut and paste tediously

2. Used to be able to click download arrow in toolbar to see progress of downloads. Click no longer works. Now can only see download progress by (Tools -> Downloads) pop-up menu.

And no, the mouse is working fine, can click on other things and drag and drop photos etc. just fine. Please advise. Thanks!

Since latest update of Mozilla a few days ago (Mac) I have noticed at least 2 items that I used to use regularly have lost functionality: 1. Used to be able to reorder bookmarks by drag and drop (Bookmarks -> Show All Bookmarks). No longer able to reorder except manually cut and paste tediously 2. Used to be able to click download arrow in toolbar to see progress of downloads. Click no longer works. Now can only see download progress by (Tools -> Downloads) pop-up menu. And no, the mouse is working fine, can click on other things and drag and drop photos etc. just fine. Please advise. Thanks!

Giải pháp được chọn

Did you already rebooted the computer since this issue started?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Did you already rebooted the computer since this issue started?