How to disable the built-in PDF viewer and use another viewer

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Third-party PDF viewers are available, if you prefer not to use the Firefox built-in viewer. To switch from the built-in PDF viewer to another viewer:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the Applications panel.In the General panel, go down to the Applications section.
  3. Find Portable Document Format (PDF) in the list and click on it to select it.
  4. Click on the drop-down arrow in the Action column for the above entry and select the PDF viewer you wish to use.
    ApplicationsPDF Fx47Applications-PDFwin7 Fx55Applications-PDF Fx56GeneralApplications-PDF Fx56GeneralApplications-PDF_Linux applications 57 applications-fx57-pdf Fx57Applications-pdf-win7
    Note: If you want to view PDF files in Firefox using a plugin, instead of in an external PDF reader application, select Use PDF plugin name (in Firefox). For more information, see View PDF files in Firefox.
  5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, philipp, Tonnes, Michael Verdi, Amit Kumar Thakur, Wesley Branton, user917725, Joni, Heather, OmTi. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.