Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

The menu button new fx menu gives you convenient access to your favorite Firefox features. Don't like the default arrangement? It's easy to customize. Is there something you use all the time? Try adding it to the main toolbar. We'll show you how.

Firefox's toolbar provides easy access to common features. Do you miss something you use a lot? The toolbar is easy to customize. Is there something you don't use all the time? Try adding it to the overflow menu. We'll show you how.

Customize the overflow menu or the toolbar

You can change the items that appear in the overflow menu or your toolbar.

 1. Click the menu button Fx57Menu and choose 57customize-icon.png Customize….
  • A special tab will open which allows you to drag and drop items in or out of the overflow menu and the toolbar. Feel free to experiment with what works best for you. You can always start over by clicking the Restore Defaults button at the bottom of the screen.
  Fx57Customize customize-fx57-linux
 2. When you are done, click the Done button.

Turn on the Title bar, Menu bar or Bookmarks toolbar

 1. Click the menu button Fx57Menu and choose 57customize-icon.png Customize….
  • To turn on the Title bar: Put a check mark next to Title Bar in the lower left.
  • To turn on the Menu bar or Bookmarks toolbar: Click the Toolbars dropdown menu at the bottom of the screen and choose the toolbars you want to display.
   Fx57Customize-Toolbars
 2. Click the Done button.

Turn on the Title bar or Bookmarks toolbar

 1. Click the menu button Fx57Menu and choose 57customize-icon.png Customize….
  • To turn on the Title bar: Put a check mark next to Title Bar in the lower left.
  • To turn on the Bookmarks toolbar: Click the Toolbars dropdown menu at the bottom of the screen and select Bookmarks Toolbar.
 2. Click the Done button.
Note: You can also turn the Bookmarks toolbar on or off from the menu bar at the top of the screen: Click View, go down to Toolbars and select Bookmarks Toolbar.

Turn on the Menu bar or Bookmarks toolbar

 1. Click the menu button Fx57Menu and choose 57customize-icon.png Customize….
 2. Click the Toolbars dropdown menu at the bottom of the screen and choose the toolbars you want to display.
customize-fx57-linux-toolbars
 1. Click the Done button.

Customize the menu or the toolbar

You can change the items that appear in the menu or your toolbar.

 1. Click the menu button new fx menu and choose Customize.
  • A special tab will open which allows you to drag and drop items in or out of the menu and the toolbar. Feel free to experiment with what works best for you. You can always start over by clicking the Restore Defaults button at the bottom of the screen.
  Customize Fx 29 Win8 Customize_fx55-win
 2. When you are done, click the green Exit Customize button.
Note: Many add-ons come with buttons that you can add to the menu or toolbar. To learn more, see Find and install add-ons to add features to Firefox.

Turn on the Title bar, Menu bar or Bookmarks toolbar

toolbars-dropdown-menu_fx55

To turn on the Title bar:

 1. Click the menu button new fx menu and choose Customize.
 2. Click the Title Bar buttonCheck the Title Bar checkbox in the lower left.
 3. Click the green Exit Customize button.

To turn on the Menu bar or Bookmarks toolbar:

 1. Click the menu button new fx menu and choose Customize.
 2. Click the Show / Hide ToolbarsToolbars dropdown menu at the bottom of the screen and choose the items you want to display.
 3. Click the green Exit Customize button.

Turn on the Title bar or Bookmarks toolbar

To turn on the Title bar:

 1. Click the menu button new fx menu and choose Customize.
 2. Click the Title Bar button in the lower left.
 3. Click the green Exit Customize button.

To turn on the Bookmarks toolbar:

 • Click the View menu at the top of the screen, go down to Toolbars and select Bookmarks Toolbar.

Turn on the Menu bar or Bookmarks toolbar

 1. Click the menu button new fx menu and choose Customize.
 2. Click the Show / Hide Toolbars dropdown menu at the bottom of the screen and choose the items you want to display.
 3. Click the green Exit Customize button.

Having problems?

Try restoring the default set of buttons and toolbars by clicking the Restore Defaults button when you are in the customize mode. If that doesn't solve the problem, try these:

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Tonnes, user47661, Michael Verdi, scoobidiver, Andrew, Swarnava Sengupta, vdavisson, Centinel, koovz, ideato, Wesley Branton, Lan, Joni, gijs, OmTi. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.