Không thể xóa trắng lược sử trên Thanh Địa Chỉ

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Khi bạn bắt đầu gõ trong thanh Địa Chỉ của Firefox, một danh sách thả xuống sẽ hiện ra các trang trong lược sử và đánh dấu khớp với những gì bạn gõ. Để biết thêm thông tin về thanh Địa Chỉ, hãy xem bài viết Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ.

Tại sao xóa trắng lược sử lại không xóa trắng thanh Địa Chỉ

Những mục hiện ra có kèm ngôi sao bên phải là một phần trong Đánh dấu của bạn chứ không thuộc về lược sử duyệt web.
bookmarksinslb-en-win.png

Xóa kết quả trang đánh dấu ra khỏi danh sách

  1. Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy chỉnh....
  2. Chọn bảng Riêng tư.

  3. Bên cạnh Khi sử dụng thanh địa chỉ, đề nghị, chọn trình đơn thả xuống là Lược sử hoặc Không đề nghị.
    • Lược sử sẽ làm cho Thanh Địa Chỉ Thông Minh chỉ hiển thị các kết quả được tìm thấy trong lược sử duyệt web của bạn, chứ không phải trong đánh dấu.
    • Không đề nghị sẽ tắt tính năng tự động hoàn tất.
  1. Nhấn OK để đóng cửa sổ Tùy chọnNhấn Đóng để đóng cửa sổ Tùy chỉnhĐóng cửa sổ Tùy chỉnh .
Firefox 3.5 includes a setting to choose if you want the Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ to display "History and Bookmarks," "History," "Bookmarks," or "Nothing". To use this setting, upgrade to 3.5.

To prevent bookmarks from appearing in the list, you need to install an add-on called Hide Unvisited. Hide​ Unvi​site​d is an exte​nsio​n that​ will​ remo​ve ​pages​ you ​haven't visi​ted from​ the ​Location bar.

For instructions on how to install add-ons, see Tùy biến Firefox với các tiện ích bổ sung add-ons.

These fine people helped write this article: loveleeyoungae. You can help too - find out how.