Cửa sổ Tùy chọn - bảng Chương trình

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Thẻ thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh. Về các bảng khác, hãy xem Cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh.


Bảng Chương trình cho phép bạn quyết định cách Firefox xử lí các kiểu tập tin khác nhau (vd. tài liệu PDF hoặc tập tin âm thanh). Nó hiện cho bạn thấy một danh sách các kiểu nội dung và cho phép bạn chọn thao tác cho mỗi kiểu, ví dụ như mở bằng chương trình ngoài, mở trong Firefox bằng phần bổ trợ, hoặc lưu tập tin. Một số kiểu tập tin như feed Đánh Dấu Động cũng cho phép bạn chọn một ứng dụng web.


50803044dc874239dc4be66462170c40-1246120874-347-1.jpg 50803044dc874239dc4be66462170c40-1246322799-37-1.jpg

Để thay đổi cách Firefox xử lí một kiểu tập tin trong danh sách, nhấn lên tên nó để chọn. Trình đơn thả xuống xuất hiện sẽ cho phép bạn chọn thao tác cho kiểu tập tin đó:

  • Chọn một chương trình: Để chọn một chương trình trong máy hoặc ứng dụng web để xử lí kiểu tập tin, chọn nó trong trình đơn thả xuống. Nếu bạn muốn một chương trình trong máy mà không có trên danh sách trình đơn, hãy chọn Dùng chương trình khác... và chỉ Firefox đến thư mục của nó.
  • Chọn một tính năng hoặc phần bổ trợ: Nếu bạn muốn dùng một tính năng hoặc phần bổ trợ trong Firefox để xử lí kiểu tập tin, chọn nó từ trình đơn.
  • Lưu vào máy tính của bạn: Một số kiểu tập tin có thể được lưu vào máy tính của bạn. Chọn Lưu Tập Tin từ trình đơn cho các kiểu tập tin này để Firefox lưu kiểu tập tin đó vào thư mục được xác định trong bảng Tổng quát của cửa sổ Tùy chọn.
Lưu ý: Khi có sẵn một phần bổ trợ để xử lí kiểu tập tin nào đó, mà bạn đã chọn một chương trình khác để xử lí kiểu đó, thì Firefox sẽ chỉ dùng chương trình bạn chọn khi truy cập trực tiếp kiểu tập tin đó. Còn khi kiểu tập tin đó được nhúng trong một trang web, Firefox sẽ vẫn tiếp tục dùng phần bổ trợ để xử lí nó.


Thêm một thao tác tải xuống

Xem #Adding download actions.
[[Options window Trở lại bài viết cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh]::
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support