Cửa sổ Tùy chọn - bảng Tổng quát

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Tổng quát thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh. Về các bảng khác, hãy xem Cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh.

Bảng 'Tổng quát' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến các thiết lập thông dụng nhất, ví dụ như những gì bạn thấy khi Firefox khởi động và cách Firefox xử lí các tập tin tải xuống.7d2b6f2105f4be46854d797c3a948902-1260031510-886-1.png 7d2b6f2105f4be46854d797c3a948902-1258704906-845-1.jpg

Khởi động

 • Khi Firefox khởi động: Điều khiển những gì Firefox sẽ hiển thị khi bạn mở nó.
  • Vào trang chủ của tôi - Hiển thị trang chủ, được thiết lập trong khung bên dưới.
  • Hiện một trang trống - Hiển thị một trang trống, giúp nạp nhanh hơn.
  • Mở lại các cửa sổ và thẻ lần trước của tôi - Khôi phục lại các trang mà bạn đang vào trong lần sử dụng Firefox trước đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows.
 • Trang Chủ: Nếu đã thiết lập Firefox hiện trang chủ khi khởi động, bạn có thể chỉ định trang chủ bằng cách gõ vào đây. Bạn cũng có thể nhấn lên bất kì nút nào bên dưới hộp văn bản để chọn một trang chủ đặc biệt:
  • Dùng các Trang hiện tại thiết lập các trang đang được mở làm trang chủ của bạn.
  • Sử dụng Trang đánh dấu thiết lập trang đánh dấu đã chọn (hoặc tập hợp nhiều trang đánh dấu nếu bạn chọn một thư mụcs) làm trang chủ của bạn.
  • Khôi phục về Mặc định hoàn nguyên trang chủ của bạn về trang chủ mặc định của chương trình.


Tải xuống

 • Hiện cửa sổ Tải xuống khi tải tập tin:
  Điều khiển việc Firefox có hiển thị cửa sổ Tải xuống khi bạn tải tập tin hay không. Để biết thêm chi tiết, xem Where to find and manage downloaded files in Firefox.
 • Đóng nó khi tải xong:
  Nếu bạn đã chọn Hiện cửa sổ Tải xuống khi tải tập tin (ở trên), thiết lập điều khiển việc Firefox có tự động đóng cửa sổ Tải xuống khi tất cả các tập tin được tải xong hay không.
 • Lưu các tập tin vào:
  Nếu được chọn, Firefox sẽ tự động lưu tất cả tập tin tải xuống vào thư mục được chỉ định (như Desktop hoặc thư mục tải xuống của bạn). Để thay đổi thư mục, nhấn Duyệt...Choose....
 • Luôn hỏi tôi nơi lưu tập tin: Khi tùy chọntùy chỉnh này được chọn, Firefox sẽ hỏi bạn nơi muốn lưu cho mỗi tập tin tải xuống (thay vì dùng thư mục mặc định đã thiết lập ở trên).


Tiện ích

Để cài đặt hoặc gỡ bỏ, cập nhật hoặc cấu hình tiện ích, hãy nhấn lên nút Quản lí Tiện ích để mở trình quản lí Tiện ích. Trình này cũng có thể được truy cập từ trình đơn Công cụ rồi Tiện ích. Mô tả chi tiết cho các tiện ích và trình quản lí Tiện ích có tại đây.[[Options window Trở lại bài viết cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh]::
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support