Zarządzanie typami plików i czynnościami pobierania w Firefoksie

Firefox Firefox Last updated: 03/10/2024 60% of users voted this helpful

W tym artykule opisano, w jaki sposób Firefox obsługuje pobierane pliki w zależności od ich typów zawartości, na przykład poprzez zapisywanie pliku lub otworzenie go w aplikacji zainstalowanej na komputerze, oraz jak można zmienić to zachowanie.

Typy zawartości plików i czynności podczas pobierania

Kiedy klikniesz odnośnik by pobrać plik, typ MIME, lub inaczej typ zawartości, skonfigurowany przez serwer WWW, określi, jakie działania podejmie Firefox.

Firefox nie będzie w stanie prawidłowo obsłużyć pliku, jeśli źle skonfigurowany serwer WWW wyśle go z nieprawidłowym typem zawartości. Na przykład, Firefox może wyświetlić zawartość jako zwykły tekst zamiast otworzyć plik w aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuły Properly configuring server MIME types oraz Common MIME types w MDN web docs. W takich przypadkach możesz skontaktować się z właścicielem witryny, lub wypróbować dodatek do Firefoksa, taki jak Content-Type Fixer, aby obejść ten problem. (Jeśli zdecydujesz się na użycie dodatku, w celu uzyskania wsparcia powinieneś odwiedzić witrynę dodatku lub skontaktować się z jego twórcą.)

Jeśli Firefox nie ma ustawionej czynności pobierania dla typu plików, Firefox domyślnie zapisze taki plik. Jeśli w panelu pobierania wybierzesz Zawsze otwieraj podobne pliki z menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku, (więcej szczegółów poniżej), spowoduje to pojawienie się nowego typu zawartości w sekcji Aplikacje panelu Ogólne ustawień Firefoksa.

Informacja: Firefox traktuje linki do niektórych typów plików multimedialnych, takich jak pliki .mp3, w taki sam sposób, jak linki do plików .txt i .html, czyli obsługuje je wewnętrznie. Plik nie zostanie pobrany, a panel pobierania nie otworzy się. Zamiast tego plik zostanie odtworzony w programie Firefox, z wyświetlonym paskiem kontrolnym umożliwiającym zarządzanie odtwarzaniem (szczegóły w tym artykule). Firefox korzysta z ustawień w sekcji Aplikacje, by określić, jakie działania zostaną podjęte, tylko wtedy, gdy plik został pobrany (zobacz poniżej).

Zmiana czynności podczas pobierania

Możesz zmienić zachowanie programu Firefox podczas pobierania plików danego typu. Nie będzie to miało wpływu na pliki multimedialne osadzone na stronach – jedynie na odnośniki do plików.

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Wybierz Typ zawartości dla którego chcesz zmienić czynność. (Możesz mieć więcej niż jeden wpis dla tego samego formatu pliku lub rozszerzenia, ponieważ niektóre rodzaje plików zawierają kilka odmiennych typów zawartości.)
 4. Kolumna Czynność zawiera rozwijane menu pozwalające wybrać, co Firefox ma zrobić z danym typem pliku.
  Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx91Applications-PDF-Win
  • Otwórz w programie Firefox - wybierz tę opcję, jeżeli Firefox ma wyświetlić dany plik. Dotyczy to jedynie ograniczonej liczby typów zawartości, które Firefox jest w stanie otworzyć (PDF, AVIF, XML, SVG, oraz WebP Image).
  • Zawsze pytaj - to ustawienie oznacza, że Firefox zawsze będzie wyświetlał okienko Po ukończeniu pobierania: (zobacz poniżej) abyś mógł wybierać, co Firefox ma zrobić z tym plikiem. Może to być przydatne, jeśli Firefox automatycznie zapisuje dany typ pliku lub zawsze otwiera go za pomocą określonej aplikacji, a ty chcesz być pytany, co zrobić.
  • Zapisz plik - to ustawienie oznacza, że plik tego typu będzie zawsze pobierany na dysk. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Menedżer pobierania plików.
  • Używaj domyślnej aplikacji systemu Windows macOS - spowoduje to otwarcie pliku za pomocą domyślnej aplikacji skonfigurowanej w systemie operacyjnym. Ta opcja jest widoczna tylko w przypadku typów zawartości, które zawierają opcję Otwórz w programie Firefox (pliki PDF, AVIF, XML, SVG i WebP Image) i jest dostępna, gdy w systemie operacyjnym inna aplikacja jest domyślnie ustawiona do otwierania tego typu plików.
  • Użyj aplikacji <nazwa aplikacji> - spowoduje to otwarcie pliku lub obsłużenie protokołu za pomocą tej aplikacji. (Niektóre typy zawartości, takie jak mailto, irc i ircs, są protokołami, a nie typami plików). Opcje mogą obejmować jedną lub więcej aplikacji internetowych do obsługi protokołu lub zainstalowaną aplikację.
  • Użyj innej aplikacji… - opcja ta uruchomi okno dialogowe Wybierz aplikację pomocniczą, w którym można wybrać aplikację, która ma być używana.
  • Szczegóły aplikacji… - jeśli na liście znajdują się aplikacje internetowe lub zainstalowane aplikacje inne niż domyślne, otwiera to okno dialogowe, w którym można poznać lokalizację tych aplikacji lub usunąć aplikację jako dostępną opcję.
 5. Zamknij kartę Ustawienia. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Ustawienie pytania o to, co robić z plikami bez zdefiniowanego typu zawartości

Jeśli klikniesz link, by pobrać plik, a program Firefox nie ma ustawionego typu zawartości i czynności pobierania dla tego typu pliku, Firefox domyślnie zapisze plik. Jeśli chcesz, by Firefox pytał cię, co zrobić z takimi plikami, możesz przejść na sam dół sekcji Aplikacje pod pytaniem Co Firefox ma robić z innymi plikami? i zaznacz Pytaj, czy otworzyć lub zapisać pliki.

Fx101settings-Applications-OtherFiles

Po wybraniu ustawienia Pytaj, czy otworzyć lub zapisać pliki, przy pobieraniu dowolnego pliku, który nie ma zdefiniowanego typu zawartości, pojawi się okienko Co Firefox ma zrobić z tym plikiem? (patrz poniżej).

Dodawanie czynności podczas pobierania

Po wybraniu ustawienia Pytaj, czy otworzyć lub zapisać pliki w sekcji Aplikacje ustawień Firefoksa (jak opisano powyżej) przy pobieraniu pliku, który nie ma zdefiniowanego typu zawartości i czynności pobierania, pojawi się okienko Co Firefox ma zrobić z tym plikiem?. Po wybraniu akcji i zaznaczeniu opcji Pamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu, do listy Aplikacje zostanie dodany nowy typ zawartości i czynność dla tego typu pliku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej w sekcji Okienko "Po ukończeniu pobierania".

Gdy pobierasz plik, który można otworzyć za pomocą zainstalowanej aplikacji, możesz skonfigurować Firefoksa tak, by zawsze otwierał pliki tego typu w następujący sposób:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij pobrany element w panelu pobierania. (Możesz to również wykonać z poziomu historii pobierania w oknie Biblioteki.)
 2. Wybierz Zawsze otwieraj podobne pliki z menu kontekstowego.
  • Tej opcji może brakować w niektórych przypadkach, np. dla plików wykonywalnych, lub jeżeli witryna oznaczyła plik nieprawidłowym typem zawartości (zobacz powyżej).
  Fx98Downloads-FileContextMenu

Opcja "Zawsze otwieraj podobne pliki"

Po wybraniu opcji Zawsze otwieraj podobne pliki z menu kontekstowego dla pobranego elementu, plik zostanie otwarty w domyślnej aplikacji systemowej, a w sekcji Aplikacje w ustawieniach programu Firefox zostanie dodany nowy wpis dla danego typu zawartości z czynnością pobierania ustawioną na użycie tej aplikacji. Następnym razem, gdy pobierzesz plik tego typu i otworzysz menu kontekstowe, opcja Zawsze otwieraj podobne pliki będzie zaznaczona.

Fx98AlwaysOpenSimilarFilesCheckmark

Jeśli usuniesz zaznaczenie, akcja pobierania dla tego typu zawartości w sekcji Aplikacje ustawień Firefoksa zostanie zmieniona na Zapisz plik. Jeśli chcesz, możesz później wybrać inną akcję w ustawieniach programu Firefox (zobacz powyżej) na przykład Użyj innej aplikacji… , aby wybrać inną aplikację, lub Zawsze pytaj, aby Firefox pytał, co zrobić, gdy pobierasz ten typ pliku.

Uwaga: Gdy otwierasz plik w programie Firefox za pomocą aplikacji, jest on również zapisywany w lokalizacji folderu wskazanej obok opcji Pobierane pliki zapisuj do: w sekcji Pobieranie w sekcji Pliki i aplikacje w ustawieniach Firefoksa (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule Menedżer pobierania plików). Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak obsługiwane jest pobieranie plików, przeczytaj ten artykuł.

Okienko "Po ukończeniu pobierania:"

Jeżeli zmienisz czynność określonego typu plików na Zawsze pytaj, lub jeżeli zaznaczysz Pytaj, czy otworzyć lub zapisać pliki dla innych plików niewymienionych w sekcji Aplikacje ustawień Firefoksa (zobacz powyżej), przy pobieraniu tego typu plików będzie wyświetlało się okienko Po ukończeniu pobierania:.

Fx98prompt-OpenWithFirefox
 • Otwórz w programie Firefox: Otwiera plik bezpośrednio w przeglądarce Firefox. Opcja ta będzie widoczna tylko dla tych typów zawartości, które zawierają opcję Otwórz w programie Firefox w sekcji Aplikacje w ustawieniach programu Firefox (pliki PDF, AVIF, XML, SVG, i WebP Image).
 • Otwórz za pomocą: Otwiera plik w domyślnej aplikacji systemu operacyjnego dla danego typu pliku. (Można również użyć menu rozwijanego, aby wybrać inną aplikację).
 • Zapisz plik: Firefox będzie zapisywał pliki tego typu w folderze pobierania (określanym w ustawieniach w panelu Ogólne w sekcji Pobieranie).
 • Pamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu: Zaznacz tę opcję, aby zawsze podejmować wybraną akcję, a następnie kliknij OK. Może być konieczne ponowne uruchomienie Firefoksa, by zmiana czynności zaczęła działać.
Ostrzeżenie: Nie wybieraj programu Firefox jako aplikacji, która ma zawsze otwierać określony typ pliku, ponieważ może to spowodować problem, kiedy to Firefox otwiera wciąż puste karty lub okna po kliknięciu odnośnika.

Okienko "Po ukończeniu pobierania:" nie pokazuje aplikacji

Okienko "Po ukończeniu pobierania:" może nie pokazać domyślnej aplikacji dla niektórych typów plików, które pobierasz, gdy zaznaczone jest ustawienie Pytaj, czy otworzyć lub zapisać pliki w sekcji Aplikacje ustawień Firefoksa. W takim przypadku możesz kliknąć przycisk Wybierz…Przeglądaj…, aby wybrać aplikację zainstalowaną na komputerze do otwarcia pliku.

Fx78OpeningPPTfileFx90OpeningFileChoose-mac

Resetowanie czynności podczas pobierania dla wszystkich typów plików

Jeśli Firefox nie działa poprawnie podczas pobierania niektórych typów plików, lub też jeśli chcesz zacząć wybierać czynności podczas pobierania plików, możesz samodzielnie przywrócić domyślne ustawienia dla wszystkich plików poprzez odświeżenie Firefoksa. Możesz również usunąć jedynie plik w którym są one zapisane.

Spowoduje to usunięcie wszystkich stworzonych przez ciebie czynności podczas pobierania dla wszystkich rodzajów plików. Po wykonaniu poniższych czynności wymagane będzie ich ponowne ustawienie.
 1. Otwórz folder profilu:

  • Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton następnie Pomoc i wybierz Z menu Pomoc wybierz Więcej informacji do rozwiązywania problemów. Zostanie otwarta karta Informacje dla pomocy technicznej.
  • W sekcji Informacje o aplikacji, w wierszu FolderKatalog profilu, kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie wyświetlone okno zawierające folder twojego profiluwyświetlony folder twojego profiluwyświetlony katalog twojego profilu.
  Uwaga. Jeśli nie możesz uruchomić Firefoksa lub wykonać powyższej instrukcji, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Zamknij program Firefox. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 3. Usuń (lub zmień nazwę) pliku handlers.json.
 4. Uruchom ponownie program Firefox.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji