Tykač Flash aktualny dźeržeć a problemy rozrisać

Tykač Adobe Flash Player wobhladowaka zmóžnja wam, sej wideja a animěrowany wobsah w Firefox wobhladać. Tutón nastawk wobsahuje informacije wo testowanju, instalowanju, aktualizowanju, wotinstalowanju a rozrisowanju problemow tykača Adobe Flash.

Kedźbu: Funkcija Firefox za aktualizowanje softwary instalowane tykače njeaktualizuje. Hlejće stronu Adobe Security bulletins and advisories za informacije wo wěstotnych a stabilnostnych problemach, kotrež Adobe Flash Player a druhe produkty Adobe wobwliwuja.

Flash testować

Wopytajće testou stronu Adobe, zo byšće hladał, hač tykač Flash je instalowany a porjadnje funguje. Jeli strona wam zdźěla, zo Flash instalowany njeje, čitajće nastawk Tykač Flash instalować, zo by wideja, animacije a hry pokazał abo čitajće přichodny wotrězk wo tym, kak možeće najnowši tykač Flash instalować.

Flash instalować abo aktualizować

Tykač Flash so po standardźe awtomatisce aktualizuje. Jeli strona Mozilla Tykače přepruwować abo testowa strona Adobe zdźěla, zo Flash je zestarjeny a wy nochceće na awtomatiske aktualizowanje čakać, móžeće Flash přez sćahowanje a instalowanje najnowšeje wersije Adobe manuelnje aktualizować.

Zo byšće přepruwował, hač waša instalacija Flash je aktualna, wopytajće stronu Mozilla Tykače přepruwować. Jeli zdźěla, zo Flash je zestarjeny, móžeće Flash přez sćahowanje a instalowanje najnowšeje wersije Adobe aktualizować.

 1. Dźiće k sćehnjenskej stronje wothrawaka Flash Adobe a sćehńće instalowanski program Flash.
  Kedźbu: Sćehnjenska strona Adobe móže kontrolny kašćik za opcionalnu softwaru wobsahować (kaž na přikład Google Chrome abo McAfee Security Scan), kotryž je po standardźe zmóžnjeny. Jeli hóčku w kontrolnym kašćiku njewotstroniće, prjedy hač sćehnjeće, budźe so tuta software na wašim ličaku instalować, hdyž instalowanski program Flash startujeće.
 2. Hdyž sćehnjenje je dokónčene, začińće Firefox.

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 3. Wočińće dataju instalowanskeho programa, kotruž sće sćahnył, a sćěhujće instrukcije.
Pokiw: Jeli maće problemy z instalowanskim programom Flash ze sćehnjenskeje strony Adobe, móžeće tutón wotkaz instalowanskeho programa Flash wužiwać, zo byšće dospołny instalowanski program direktnje sćahnył.
 1. Dźiće k sćehnjenskej stronje wothrawaka Flash Adobe a sćehńće instalowanski program Flash.
 2. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 3. Wočińće dataju, kotruž sće sćahnył (t. r. install_flash_player_osx_intel.dmg).
 4. Wočińće w Finder Install Adobe Flash Player.app, zo byšće instalowanski programstartował, a sćěhujće potom instrukcijam.
 1. Dźiće k sćehnjenskej stronje wothrawaka Flash Adobe.
 2. Sćehńće dataju (t. r. install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz), hdyž was namołwjeja.
 3. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 4. Wočińće terminalowe wokno (klikńće w Gnome na meni Anwendungen, wubjerće Zubehör a potom Terminal.)
 5. Změńće zapis, hdźež sće dataju składował, kotruž sće sćahnył (na př. cd /home/user/Downloads) w terminalowym woknje.
 6. Ekstrahujće libflashplayer.so z dataje, kotruž sće sćahnył z přikazom tar -zxvf install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz.
 7. Kopěrujće ekstrahowanu dataju libflashplayer.so jako superwužiwar do podzapisa plugins swojeho instalaciskeho zapisa Firefox. Jeli je so na přikład Firefox do zapisa /usr/lib/mozilla instalował, wužiwajće přikaz sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins a zapodajće potom swoje superwužiwarske hesło, hdyž was wo to proša.

  0a85171f1802a3b0d9f46ffb997ddc02-1260326970-447-1.png

Flash wotinstalować

Za instrukcije wo wotinstalowanju Flash, hlejće stronu pomocy Adobe, Wothrawak Flash wotinstalować - WindowsWothrawak Flash wotinstalować - Mac OS.

Kedźbu: Wotinstalowanski program Adobe zhaša Flash ze wšěch wobhladowakow, hdźež njeje zatwarjeny, inkluziwnje Internet Explorer. Dóstanjeće namołwu, Flash znowa instalować, hdyž stronu wopytujeće, kotraž jón trjeba, kaž na přikład testowanska strona Adobe.

Problemy rozrisać

Tykač Flash njefunguje

Jeli testowanska strona Adobe pokazuje, zo Flash samo njefunguje, hdyž sće najnowšu wersiju instalował, je waš tykač snano znjemóžnjeny. Zo byšće so přeswědčił, zo Flash je zmóžnjeny,

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Tykače.

Jeli tykač Flash je znjemóžnjeny, wubjerće Přeco aktiwizować we wuběranskim meniju.

Flash funguje w Internet Explorer abo Chrome, ale nic w Firefox

Su tři rozdźělne typy wothrawakow Flash: wersija ActiveX za Internet Explorer, wersija Chrome, zatwarjena we wobhladowaku a tykačowa wersija za Firefox a někotre druhe wobhladowaki. Jeli chceće, zo Flash w Firefox funguje, dyrbiće tykačowu wersiju instalować, kaž je horjeka wujasnjene.

Widźiće namołwu "Adobe Flash aktiwizować"

Jeli namołwu "Adobe Flash aktiwizować" widźiće, město wobsaha Flash, sće pak tykač Flash w zrjadowaku přidatkow na "Za aktiwizowanje so prašeć" stajił, pak Firefox je zadźěwał, zo so njewěsta wersija Flash awtomatisce startuje. Klikńće na zdźělenku "Adobe Flash aktiwizować", zo byšće dowolił, zo so wobsah Flash začituje (jeli to so njestawa, začitajće stronu znowa a spytajće hišće raz). Za dalše informacije hlejće nastawki Set Adobe Flash to "click to play" on Firefox a Čehodla dyrbju tykače přez kliknjenje aktiwizować?.

Tykač Adobe Flash je spadnył

Jeli tutu zdźělenku město wobsaha Flash widźiće, hlejće Tykač Adobe Flash je spadnył - zadźěwać, zo so to znowa stanje a Škitany modus Adobe Flash w Firefox.

Warnowanje wo njewotmołwjacym so tykaču

Firefox budźe warnowanski dialog pokazować, jeli tykač Flash za začitowanje wjace časa trjeba hač wočakowane:

warning-unresponsive-plugin

Hlejće nastawk Warning Unresponsive plugin - What it means and how to fix it za definitiwne rozrisanja a nuzne rozrisanja.

Połna wobrazowka widejow Flash so njezwobraznja

Hlejće Flash videos won't play full screen.

Wothrawanje widejow Flash zawinuje, zo Firefox wisa

Jeli Firefox hižo njereaguje abo jeli tykač Flash wisa abo přestanje fungować, hdyž so wideja abo hry wothrawaja, spytajće tele rozrisanja:

Druhe problemy a rozrisanja FlashBazuje na informacijach z nastawka Flash (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla