Tykač Java za interaktiwny wobsah wužiwać

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Mozilla planuje, podpěru za wšě NPAPI-tykače nimo Flash w měrcu 2017 zastajić, hdyž so wersija 52 Firefox wozjewi. Hlejće tutón nastawk a tutón blogowy přinošk za podrobnosće.

Kedźbu: 64-bitowa wersija Firefox tutón tykač njespóznawa abo njepodpěruje.

Wjele webstronow wužiwa aplety Java za interaktiwny wobsah kaž na přikład hry online. Prjedy hač Firefox móže aplety Java wothrawać, dyrbiće tykač Java porjadnje instalować a zmóžnić. Java je programowanska rěč, kotraž móže na Windows, Mac, Linux a druhich kompjuterowych systemach běžeć. Tutón nastawk budźe wam pomhać, Java instalować abo aktualizować a w Firefox wužiwać.

Java instalować abo aktualizować

Manuelnje instalować abo aktualizować

 1. Dźiće k sćehnjenskej stronje na java.com (němsce).
 2. Klikńće na tłóčatko Kostenloser Java-Download.
 3. Klikńće na tłóčatko Einverstanden und mit kostenlosem Download beginnen, zo byšće instalowanski program Java do swojeho ličaka sćahnył.
 4. Hdyž sćehnjenje je dokónčene, začińće Firefox.
 5. Wočińće sćehnjenu dataju, zo byšće instalaciju Java startował.

Automatiske aktualizowanje

Java za Windows wobsahuje funkciju za awtomatiske aktualizowanje, kotraž prawidłownje za aktualizacijemi pyta a was informuje, hdyž aktualizacija za instalowanje k dispoziciji steji. Móžeće sej swoje aktualizowanske nastajenja přez rajtark Update w Java Control Panel wobhladać a změnić a tež manuelnje za aktualizacijemi pytać. Za dalše informacije hlejće stronu pomocy Java Was ist Java-Autoupdate? Wie ändere ich Benachrichtigungseinstellungen?.

Zo byšće potencielne wěstotne zranitosće wobešoł a tačelowy rum zalutował, wy měł starše Java-wersije wotstronić, kotrež su hišće instalowane. Za dalše informacije hlejće stronu pomocy Java Wie deinstalliere ich Java auf meinem Windows-Rechner?.

Mac OS X 10.6 a starše/for}

Java so z dźěłowym systemom instaluje. Zo byšće Java aktualizował, hlejće stronu Apple Erhalt von Softwareaktualisierungen für den Mac.

Mac OS X 10.7 a nowše

Java so po standardźe njeinstaluje. Zo byšće najnowšu wersiju Java instalował, dźiće k sćehnjenskej stronje na java.com. Čitajće stronu pomocy Java Wie installiere ich Java für meinen Mac? za systemowe předpokłady a instalowanske instrukcije.

Zo byšće Java aktualizował, dźiće k systemowym nastajenjam swojeho dźěłoweho systema Apple, klikńće na symbol Java, zo byšće Java Control Panel startował, dźiće potom k rajtarkej Aktualisieren a klikńće na tłóčatko Jetzt updaten. Hlejće stronu pomocy Java Wie update ich Java für meinen Mac? za podrobnosće.

Čitajće nastawk Oracle Manual Installation and Registration of Java Plugin for Linux (jendźelsce) za pomoc wo instalowanju abo aktualizowanju Java na swojim systemje Linux.

Java testować

Zo byšće testował, hač Java je instalowany a w Firefox zmóžnjeny, wopytajće jednu z tuteju testoweju stronow Java:

Pokiw: Hdyž strony z Java-wobsahom wopytujeće, inkluziwnje tute testowanske strony, proša was w normalnym padźe, Java aktiwizować a dowolić ju wuwjesć. Wy měł Java jenož na dowěry hódnych sydłach dowolić. Snano widźiće tež wěstotnu namołwu Java, kotraž wam prosy wobkrućić, zo chceće Java startować. Tuta wěstotna zdźělenka je wot Java, nic wot Firefox. Za dalše informacije hlejće stronu pomocy Java Was muss ich tun, wenn ich einen Sicherheitshinweis von Java sehe?.

Java zmóžnić

Jeli Java njefunguje, přeswědčće so w zrjadowaku přidatkow, hač tykač Java je zmóžnjeny:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Tykače.
 3. Klikńće na tykač Java(TM) PlatformJava Applet Plug-intykač Java plugin, zo byšće jón wubrał.
 4. Jeli Java je znjemóžnjeny, klikńće na tłóčatko Ženje njeaktiwizować, zo byšće jeho wuběranski meni wočinił a wubjerće nastajenje, zo byšće Java aktiwizował. Doporučene (standardne) nastajenje je Za aktiwizowanje so prašeć. Praša so was potom, hač Java ma so startować.
Pokiw: Dyrbiće tykač "Java(TM) Platform" jenož zmóžnić, jeli je znjemóžnjeny. Tykač "Java Deployment Toolkit" so wot wuwiwarjow Java wužiwa, zo bychu wašu wersiju Java won namakali a wotpowědne nałoženja Java k dispoziciji stajili a njetrjeba za porjadne fungowanje Java zmóžnjeny być.

Rozrisowanje problemow

Jeli Java je instalowany, ale njefunguje, spytajće slědowace rozrisanja:

Tykač Java so w zrjadowaku přidatkow njejewi

Jeli so tykač Java w zrjadowaku přidatkow njejewi, hačrunjež Java je instalowany, spytajće kóžde ze slědowacych rozrisanjow, jedne po druhim, a startujće potom Firefox znowa, zo byšće hladał, hač to waš problem rozrisuje:

Dataju pluginreg.dat wotstronić

Zhašejće (abo přemenujće) z dospołnje začinjenym Firefox dataju pluginreg.dat, kotraž je w profilowym rjadowaku Firefox (wona budźe so nowo tworić, hdyž Firefox znowa startujeće, ale druhe tykače, kotrež sće znjemóžnił, so snano zmóžnja). Hlejće Znowainicializowanje datoweje banki tykačow za podrobne instrukcije.

Zawěsćće, zo Firefox w 32-bitowym modusu njeje

Tykač Java 7 běži jenož w 64-bitowych wobhladowakach, zawěsćće tuž, zo waš Firefox w 32-bitowym modusu njeběži.

 1. Wočińće rjadowak Applications w Finder
 2. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje Firefox.app
 3. Wubjerće Get Info

Zawěsćće, zo kašćik před Im 32-Bit-Modus öffnen hóčku njewobsahuje (jeli tola, wotstrońće ju).

Zawěsćće, zo Java je w Java Control Panel zmóžnjeny

Hdyž so w Java 7 startuje, wobsahuje Java Control Panel wěstotne nastajenje "Java-Inhalt im Browser aktivieren", kotrež je po standardźe wubrane. Hdyž tute nastajenje znjemóžnjeće, njebudu so hižo Java-aplety we wobhladowaku fungować a tykač Java so w zrjadowaku přidatkow Firefox hižo njezjewi. Přeswědčće so, zo Java-Inhalt im Browser aktivieren je wubrany w rajtarku Sicherheit w Java Control Panel. Hlejće tutu stronu pomocy Java (němsce) za podrobnosće.

Přeswědčće so, zo 32-bitowa wersija Java je instalowana

Jeli 64-bitowy Windows wužiwaće a jenož 64-bitowu wersiju Java maće, tykač Java k dispoziciji njesteji. Aktualne wersije Firefox su 32-bitowe wobhladowaki a dyrbiće 32-bitowu wersiju Java instalować.

Přeswědčće so, zo tykačowe skenowanje znjemóžnjene njeje

Wobhladowaki Mozilla wužiwaja tykačowe skenowanje, zo bychu instalowane tykače namakali. Přeswědčće so tuž, zo nastajenje plugin.scan.plid.all njeje so znjemóžniło:

 1. Zapodajće about:config do adresoweho pola a tłóčće .

  • Zwjetša so potom warnowanje about:config "Přez to móžeće swoju garantiju zhubić!" jewi. Klikńće na Budu kedźbliwy, lubju!Akceptuju riziko, zo byšće so na stronu about:config dóstał.
 2. Pytajće nastajenje plugin.scan.plid.all
 3. Jeli je so na false stajiło, klikńće z prawej tastu na nje a wubjerće "Wróćo stajić".

JavaFX wotinstalować, jeli je instalowany

W někotrych padach so po aktualizowanju wot prjedawšeje wersije na Java 7 Update 10 abo wyšu, so tykač Java(TM) Platform hižo njenamaka. Zawina móže konflikt mjez Java a samostatnej instalaciju programa JavaFX być, kotryž tykač Java při porjadnym registrowanju haći. Zo byšće tutón problem rozrisał, wotinstalujće JavaFX. Za dalše informacije čitajće tutu stronu pomocy na java.com (němsce).

Druhe rozrisanja

Jeli Java je instalowany a zmóžnjeny (hlejće horjeka), ale korektnje njefunguje, spytajće tole:

Zestarjene dataje tykača Java wotstronić

Přeswědčće so, zo wjacore wersije tykača Java Java(TM) Platform so njenamakaja. Jeli na přikład Java 7 Update 51 je tuchwilu instalowany, měł so tykač Java(TM) Platform w rajtarku zrjadowaka přidatkow jako Java(TM) Platform SE 7 U51 podać. Jeli su tam druhe wersije tykača "Java(TM) Platform" nalistowane, wotinstalujće starše wersije (hlejće Wie deinstalliere ich Java auf meinem Windows-Rechner?) abo wotstrońće je manuelnje (hlejće Tykač manuelnje wotinstalować).

Druhe programy, kotrež Java snano blokuja

Samo hdyž Java je instalowany a w Firefox zmóžnjeny, so wón snano přez druhe programy abo přidatki Firefox blokuje, na přikład:

 • Wohnjomurjowa softwara ZoneAlarm Pro móže Java blokować. Za dalše informacije wo tym, kak móžeće Java přez tutón program zmóžnić, hlejće forum ZoneAlarm Pro.
 • Rozšěrjenje NoScript za Firefox budźe Java blokować. Za dalše informacije hlejće NoScript FAQ.

Přidatne resursy

 • Strona Java FAQ na java.com na huste prašenja wotmołwja.
Bazuje na informacijach z nastawka Java (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla