Rajtarki wužiwać, zo by so wjele websydłow w jednym woknje organizowało

Rajtarki wam zmóžnjeja wjacore websydła w jednym woknje wočinić a organizować. To zadźěwa přepjelnjenju wašeje wobrazowki a wosnadnja přepinanje mjez sydłami. Tutón nastawk wobjednawa zakłady wo wužiwanju rajtarkow.

tabs australis

Kak móžu nowy rajtark wutworić?

Zo byšće nowy rajtark wočinił, klikńće na plusowy symbol + naprawo pódla poslednjeho rajtarka. Kursor zjewi so w adresowym polu, zo byšće móhł swoje pytanje abo swój URL zapodać.

open tab fx29

Tastowa kombinacija: Móžeće tež Strg + Tcmd ⌘ + T tłóčić město toho, zo byšće myšku wužiwał.

Wotkazy w nowym rajtarku wočinić

Hdyž na wotkaz kliknjeće, wočinja so w normalnym padźe w aktualnym rajtarku. Jeli chceće wotkaz město toho w nowym rajtarku wočinić, klikńće prosće z prawej tastuklikńće prosće ze stłóčenej tastu Strg na wotkaz a wubjerće Wotkaz w nowym rajtarku wočinić z kontekstoweho menija.

Kak móžu mjez rajtarkami přepinać?

Klikńće prosće na rajtark, zo byšće jón wopytał abo tłóčće Strg+ctrl+, zo byšće spěšnje k druhemu rajtarkej přešoł.

Kak móžu rajtarki začinić?

Zo byšće rajtark začinił, klikńće prosće na symbol x na rajtarku.

  • Móžeće tež tastowu kombinaciju Strg + Wcmd ⌘ + W wužiwać, zo byšće aktualny rajtark začinił.

close tab fx29

Začinjeny rajtark zaso wočinić

  • Zo byšće rajtark zaso wočinił, kotrež sće mylnje začinił, klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a potom na Historija a skónčnje na Začinjene rajtarki wobnowić.
  • Móžeće tež tastowu kombinaciju Strg + Umsch + Tcmd ⌘ + Umsch + T wužiwać, zo byšće runje začinjeny rajtark zaso wočinił.

Kak móžu swoje rajtarki organizować?

Porjad rajtarkow změnić

Zo byšće rajtark na druhu poziciju na rajtarkowej lajsće přesunył, ćehńće jón prosće tam z pomocu swojeje myški.

Rajtark do noweho wokna přesunyć

  • Zo byšće rajtark do swójskeho wokna přesunył, klikńće na rajtark a ćehńće jón pod rajtarkowu lajstu. Nowe wokno so wočini.
  • Jeli chceće rajtark z jednoho wokna do druheho přesunyć, klikńće na rajtark a ćehńće jón na rajtarkowu lajstu druheho wokna Firefox.

Wšě rajtarki pokazać

Jeli sće wjace rajtarkow wočinił hač je městno na rajtarkowej lajsće, so suwanske tłóčatka na kóncu lajsty zjewja. Klikńće na nje, zo byšće rajtarkowu lajstu dolěwa abo doprawa sunył.

Móžeće tež na tłóčatko "Wšě rajtarki nalistować" kliknyć a rajtark, kotryž chceće, z wuběranskeho menija wubrać.

list tabs fx29

Připjate rajtarki

Připjeće rajtarka wam zmóžnja, swoje najlubše sydła wočinjene a jenož jedne kliknjenje preč dźeržeć. Připjate rajtarki so awtomatisce wočinjeja, hdyž Firefox startujeće. Za dalše informacije wo připjatych rajtarkach hlejće Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away.

pinned tabs fx29

  • Zo byšće rajtark připjał, klikńće prosće z prawej tastuklikńće prosće ze stłóčenej tastu Strg na njón a wubjerće Rajtark připinyć.

Rajtarkowe skupiny tworić

Kedźbu: Funkcija rajtarkowych skupinow je so z Firefox wotstroniła. Dalše informacije.

Rajtarkowe skupiny (tež jako Panorama znate) su lochka móžnosć, wjele rajtarkow wizuelnje organizować. Móžeće swoje rajtarki do skupinow stajić, mjez tutymi skupinami přepinać a wšě swoje wočinjene rajtarki spěšnje přepytować. Za dalše informacije wo tworjenju a wužiwanju rajtarkowych skupinow hlejće Rajtarkowe skupiny za organizowanje wjele rajtarkow wužiwać.

Rajtarkowe pokiwy

Problemy z rajtarkami rozrisać

Zo byšće problemy z rajtarkami rozrisał, hlejće:

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla