Επίλυση ζητημάτων του Firefox με τη σελίδα πληροφοριών αντιμετώπισης προβλημάτων

Οι εθελοντές μας εργάζονται για τη μετάφραση αυτού του άρθρου. Μέχρι να ολοκληρωθεί, ίσως βοηθήσει η αγγλική έκδοση. Αν θέλετε να μάς βοηθήσετε να μεταφράσουμε άρθρα όπως αυτό, κάντε κλικ εδώ.

Firefox includes a page with information such as which Firefox version you are using, any installed extensions, important modified preferences, and graphics information. If you are getting help on the support forum, content that you provide from this Troubleshooting Information page can help solve your Firefox issue.

This article describes how to access and use the Troubleshooting Information page.

Accessing the Troubleshooting Information page

Click the menu button Fx57Menu , click Fx57Help Help and select Troubleshooting Information.

You will be taken to a page with the address about:support.

Fx61aboutsupport fx68aboutsupport fx69aboutsupport fx79aboutsupport

Give Firefox a tune up

The Refresh Firefox feature can fix many issues by restoring Firefox to its default state while saving your essential information. Consider using it before going through a lengthy troubleshooting process.

Try Safe Mode

You can restart Firefox in Safe Mode to temporarily turn off hardware acceleration, reset some settings, and disable add-ons (extensions and themes) that might be causing problems. See Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode for more information.

Try clearing the startup cache

Firefox stores certain temporary data in a startup cache to improve startup speed. Clearing the startup cache and then restarting Firefox can sometimes fix various issues, such as mixed languages in the user interface after an update. This will not change your profile data or add-ons.

Copy to clipboard

Clicking on the Copy text to clipboard button will copy the text on the page to the Windows clipboardMac clipboardclipboard.You can copy the contents of this page to the Windows clipboardMac clipboardclipboard. Clicking the Copy raw data to clipboard button will copy the source data in Json format. Clicking the Copy text to clipboard button will copy a version of the same data in report format for further use. (For privacy reasons, the Application Basics Profile FolderProfile Directory line will not be copied.)

After copying, you can paste the information into another window for someone to see by clicking the Edit menu in the program you are using and then selecting Paste (or by holding down the Ctrlcommand key and pressingV).

Application Basics

 • Name: Tells you the name of the product you are using. In most cases, it should say "Firefox".
 • Version: Tells you which version number of Firefox you are using.
 • Build ID: The code created automatically to identify the unique environment in which this Firefox installation was built.
 • If Firefox was installed manually, instead of through your Linux distribution Package Manager, you will see the following update information:
 • Update Directory: Shows the path to the directory containing the files update-config.json, updates.xml, active-update.xml (if an update was downloaded but not yet applied) and the updates subdirectory. Clicking on Open Directory will take you to the update directory.
 • Update History: Clicking on Show Update History will open a window showing a history of Firefox updates that have been installed.
 • Update Channel: The Update Channel is based on whether Firefox is the standard release, an Extended Support Release (esr), or a Beta, Developer Edition (aurora) or Nightly pre-release.
 • Update Folder: Shows the path to the folder containing the files update-config.json, updates.xml, active-update.xml (if an update was downloaded but not yet applied) and the updates subfolder. Clicking on Open Folder will take you to the update folder.
 • Update History: Clicking on Show Update History will open a window showing a history of Firefox updates that have been installed.
 • Update Channel: The Update Channel is based on whether Firefox is the standard release, an Extended Support Release (esr), or a Beta, Developer Edition (aurora) or Nightly pre-release.
 • User Agent: In addition to your browser and its version number, the User Agent provides other details about your system, such as the operating system and version.
 • OS: Shows your Operating System.
 • Application Binary: Shows where Firefox is installed.
 • Multiprocess Windows: This shows you the number of Multiprocess Firefox windows (if any) and the total number of windows that are open.

 • Enterprise Policies: This shows you if your browser is being managed by Windows Group Policy or a policies.json file. If enterprise policies are managing Firefox, clicking on Active will show you a list of the policies that are currently active on Firefox.

 • Safe Mode: This tells you whether or not Firefox is currently in Safe Mode.
 • Profiles: Clicking on about:profiles will take you to the Profile Manager.

Crash Reports for the Last 3 Days

This section lists crash Report IDs, if any, submitted by the Mozilla Crash Reporter during the last three days. Clicking on one of the Report ID links will take you to a web page with details about that crash. Clicking on the All Crash Reports link will take you to the about:crashes page listing all submitted crash reports. To get help with crashes, see Firefox crashes - Troubleshoot, prevent and get help fixing crashes.

Firefox Features

Some features included in Firefox, such as Pocket and Firefox Screenshots, are installed as extensions so that they can be updated separately from Firefox. These extensions (sometimes called system add-ons) are not listed in the Add-ons Manager.

ExtensionsAdd-ons

Extensions are Firefox add-ons that provide additional functionality to Firefox. This section lists the name of each extension, its version, whether it is enabled, and its ID string. For more information about troubleshooting extensions you have installed, see the article Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.

Security Software

This section displays information about the security software installed on your computer. This includes most antivirus and antispyware software, as well as your firewall. Not having security software installed on your system can leave your system vulnerable. For more information about troubleshooting issues that may be caused by malware, see the article Troubleshoot Firefox issues caused by malware.

Graphics

Firefox can use your computer's graphics processor to speed up the display of some pages with video and animation, which is called hardware acceleration, and to display WebGL content. This section provides information about your computer's graphics device and driver and will tell you whether hardware acceleration and WebGL are enabled or not in Firefox. Note that graphics features may be disabled because of outdated graphics drivers. For help updating your graphics drivers, see Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL.

Media

This section displays information about your system audio. The displayed information will include your operating system's preferred audio settings, as well as the audio input (such as microphones) and output (such as speakers or headphones) devices. From here you can also see the state of each device and some information about the audio format settings. For more information on fixing audio issues in Firefox, see the article What to do if Firefox won't play any sounds.

Environment Variables

In this section, you will see environment variables utilized by Firefox and their values, such as the MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY variable that shows where crash report data is stored on your computer. Other environment variables, if set, can change how Firefox behaves. For example, Firefox downgrade protection can be bypassed by setting the environment variable MOZ_ALLOW_DOWNGRADE, as described in this Firefox for Enterprise article.

Experimental Features

This section shows whether features that are considered experimental are enabled or disabled. These features may be enabled in Firefox Beta, Developer Edition, and Nightly but, in most cases, will be disabled by default in release versions.

Important Modified Preferences

In this section, you will see a list of settings that have been changed from their defaults. This information will help someone know how you have adjusted your installation of Firefox. For instructions on how to reset preferences to default, see Reset Firefox preferences to troubleshoot and fix problems.

Important Locked Preferences

In Firefox, it's possible to lock certain preferences so that they cannot be changed by the end user. This is common in enterprise environments. For more information about locking preferences, see the Customizing Firefox Using AutoConfig documentation.

Places Database

Firefox periodically performs maintenance tasks on your bookmarks and history database (also known as Places database). Use the Verify Integrity button to perform those tasks on-demand. If you're having any problems with bookmarks and history, the Verify Integrity tool might help.

JavaScript

This section displays some JavaScript settings that can impact your browsing performance.

Accessibility

This section shows if you have accessibility software enabled in Firefox.

Library Versions

This section tells you which versions of some runtime libraries are used.

Sandbox

For security and performance purposes, Mozilla created Project Electrolysis (often referred to as e10s) to implement a practice called sandboxing into Firefox. This ensures that web content is run in a seperate process from the main Firefox program. This section of the troubleshooting information shows details about the sandbox security levels. See the Sandbox page on the Mozilla Wiki for more information on sandboxing in Firefox.

Internationalization & Localization

This section shows information about the language and regional preferences in Firefox and your operating system. For information about using Firefox language packs, see the article Use Firefox in another language.

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα