Zmólkowa powěźeńka „Toś ten zwisk jo dowěry njegódny“ se pokazujo

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Toś ten nastawk wopisujo, cogodla zmólkowa powěźeńka Toś ten zwisk jo dowěry njegódny móžo se pokazaś, gaž wopytujośo, se k wěstym websedłam (https) w Firefox woglědowaś.

Pokaz: Jolic toś tu zmólkowu powěźeńku na wužywarskich kontach wjelgin znatych sedłow ako Google, Facebook, YouTube a drugich wiźiśo, kótarež su pśez Microsoft Family Safety šćitane, cytajśo pšosym dokumentaciju Microsoft za Windows Update KB2965142 (wózjawjone 9. junija 2014) a Windows Update KB2981655 (wózjawjone 11. awgusta 2014).
Pokaz: Móžośo tuchylu toś tu zmólkowu powěźeńku we Windows 10 na wužywarskich kontach wjelgin znatych sedłow ako Google, Facebook, YouTube a drugich wiźeś, kótarež su pśez nastajenja Microsoft Family šćitane. Aby toś te nastajenja za jadnotliwego wužywarja znjemóžnił, cytajśo nastawk pomocy Microsoft Ausschalten von Familieneinstellungen in Windows 10 (nimski).

Certifikaty a identifikacija

Gaž se k websedłoju woglědujośo, kótaregož webadresa se z https zachopina, se waša komunikacija z tym sedłom koděrujo, aby se waša priwatnosć zawěsćiła. Nježli až ze skoděrowaneju komunikaciju zachopijośo, buźo websedło Firefox „certifikat“ prezentěrowaś, aby se identificěrowało.

Certifikat pomaga Firefox póstajiś, lěc sedło, ku kótaremuž se woglědujośo, jo napšawdu sedło, ako kótarež se wudawa. Jolic jo problem z certifikatom, buźośo zmólkowy bok Toś ten zwisk jo dowěry njegódny wiźeś.

Connection Untrusted

Jolic toś ten zmólkowy bok wiźiśo, to absolutnje njegroni, až websedło, ku kótaremuž se woglědujośo, wopytujo was nabarwiś, až jo druge websedło - groni, až Firefox njamóžo identitu websedła wobkšuśiś, a až wy by měł z glědanim pókšacowaś.

Su někotare problemy, kótarež zawinuju, až Firefox certifikat wótpokazujo. Někotare z nich se dołojce we wótrězku Techniske informacije nadrobnje wopisuju.

Cu how wen!

Nejwěsćejše, což móžośo cyniś, jo, na Cu how wen! kliknuś abo k drugemu websedłoju pśejś. Wy njeby měł z websedłom pókšacowaś, snaźkuli znajośo a rozmějośo technisku pśicynu, cogoždla websedło jo wopacnu identifikaciju prezentěrowało a cośo komunikaciju pśez zwisk riskěrowaś, kótaryž jo wótsłuchowanjeju wustajony.

Jolic móžno, wy by měł se z wobsejźarjami websedła do zwiska stajiś a jich wó zmólce informěrowaś.

Techniske informacije

Klikniśo na Techniske drobnostki za dalšne informacije wó tom, cogoždla informacije wó identiśe websedła su njepłaśiwe. Někotare ceste zmólki se dołojce wopisuju.

Certifikat njebuźo płaśiwy až do (datum)

Certifikat njebuźo płaśiwy až do (datum) (...)

Zmólkowy kod: SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE

Zmólkowy tekst buźo teke aktualny datum a cas wašogo systema pokazowaś. Jolic to jo wopaki, stajśo swój systemowy zeger na źinsajšny datum a cas (klikniśo dwójcy na zegerowy symbol w nadawkowej rědce Windows), aby problem rozwězał.

Certifikat jo (datum) pśepadnuł

Certifikat jo (datum) (...) pśepadnuł

Zmólkowy kod: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

Toś ta zmólka nastawa, gaž jo certifikacija identity websedła jo pśepadnuła.

Zmólkowy tekst buźo teke aktualny datum a cas wašogo systema pokazowaś. Jolic to jo wopaki, stajśo swój systemowy zeger na źinsajšny datum a cas (klikniśo dwójcy na zegerowy symbol na nadawkowej rědce Windows), aby problem rozwězał.

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawarski certfikat jo njeznaty

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawarski certfikat jo njeznaty.
Serwer by mógał pśigódne mjazycertifikaty słaś.
Pśidatny kórjenjowy certifikat musy se snaź inportěrowaś.

Zmólkowy kod: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Musyśo snaź SSL-skannowanje w swójej wěstotnej softwarje ako Avast, Bitdefender, ESET abo Kaspersky zmóžniś. Wopytajśo toś to nastajenje znjemóžniś. Dalšne drobnostki wó tom su w nastawku pomocy Kak móžośo zmólku „SEC_ERRTOR_UNKNOWN_ISSUER“ na wěstych sedłach rozwězaś k dispozicji.

Móžośo toś tu zmólkowu powěźeńku teke na wětšych sedłach ako Google, Facebook, YouTube a drugich na Windows wiźeś, we wužywarskich kontach šćitanych pśez nastajenja familije Microsoft. Aby toś te nastajenja za jadnotliwego wužywarja wušaltował, glejśo nastawk pomocy Microsoft How do I turn off family features?.

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulž jo se sam signěrował

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž jo se sam signěrował.

Zmólkowy kod: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Samosigněrowane certifikaty šćitaju waše daty pśed wótsłuchowarjami, ale njegronje nic wó tom, chto jo dostawaŕ datow. To jo za intranetne websedła nałog, kótarež njejsu zjawnje k dispoziciji.

Certifikat jo jano płaśiwy za (mě sedła)

pśikład.de wužywa njepłaśiwy wěstotny certifikat.

Certifikat jo płaśiwy jano za slědujuce mjenja: www.pśikład.de, *.pśikład.de

Zmólkowy kod: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

Toś ta zmólka dajo wam k wěsći, až identifikacija, kótaraž jo se wam wót sedła pśipósłała, jo pópšawem za druge sedło. Lěcrownož něco, kótarež sćelośo, pśeśiwo wótsłuchowarjam wěste było, dostawaŕ snaź njejo ten, za kótaregož jogo maśo.

Cesta situacija jo, gaž certifikat jo pópšawem za drugi dźěl togo samskego sedła. Sćo se na pśikład k https://pśikład.de woglědał, ale certifikat jo za https://www.přikład.de. Jolic maśo w tom paźe direktny pśistup na https://www.pśikład.de, wy njeby dejał warnowanje dóstaś.

Wobškóźona certifikatowa dataja

Móžośo teke certifikatowe zmólkowe powěźeńki wiźeś, gaž dataja we wašom profilowem zarědniku, kótaraž składujo waše certifikaty ( cert8.db) jo wobškóźona. Wopytajśo toś tu dataja lašowaś, mjaztym až Firefox jo zacynjony, aby ju znowego napórał:

Pokaz: Wy by dejał toś te kšace jano ako slědnu móžnosć pśewjasć, za tym až su wšykne druge rozwězowańske kšace njejsu se raźili.
 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Klikniśo na dataju z mjenim cert8.db.
 6. Tłocćo tastu +Entf.
 7. Startujśo Firefox znowego.
Pokaz:cert8.db se napórajo, gaž startujośo Firefox znowego. To jo normalne.

Warnowanja se wobinuś

Wy by měł se warnowanja jano wobinuś, jolic identiśe websedła ako teke integriśe zwiska dowěriśo - samo gaby sedłoju dowěrił, něchten by mógał waš zwisk manipulěrowaś. Pšawne zjawne sedła njebudu was pšosyś, wuwześa zwiskowych pšawidłow pśidaś - njepłaśiwy certifikat móžo znamje za webbok byś, kótaraž wopytujo, was wobšuźiś abo wašu identitu kšadnuś.

 1. Klikniśo na warnowańskem boku na Rozměju rizika.
 2. Klikniśo na Wuwześe pśidaś…. Dialog „Wěstotne wuwześe pśidaś“ se zjawijo.
 3. Cytajśo tekst, kótaryž problemy ze sedłom wopisujo.
 4. Klikniśo na Wěstotne wuwześe wobkšuśiś, jolic cośo sedłoju dowěriś.
Jolic Rozměju rizika felujo, jo se toś ten bok snaź we wobłuku abo w iframe wócynił. Tłocćo ctrl a klikniśo Klikniśo z pšaweju tastu na wobłuk, wubjeŕśo Toś ten wobłuk, pótom Wobłuk w nowem rejtarku wócyniś a cyńśo dalej ako górjejce.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla