Kak móžośo zmólku „SEC_ERRTOR_UNKNOWN_ISSUER“ na wěstych sedłach rozwězaś

Na websedłach, kótarež maju za pópšawem wěste (URL zachopina se z „https://“, musy Firefox pśespytowaś, lěc certifikat, kótaryž se pśez websedło prezentěrujo, jo płaśiwy. Jolic certifikat njedajo se pśespytowaś, pśetergnjo Firefox zwisk z websedłom a pokažo zmólkowu powěźeńku "Waš zwisk njejo wěsty" město togo. Toś ten nastawk wujasnjujo, cogodla snadź zmólku "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" na websedłach wiźiśo a kak móžośo jen rozwězaś.

Co toś ta zmólkowa powěźeńka wóznamjenijo?

Za wěsty zwisk musy websedło certifikat pódaś, kótaryž jo se wót dowěry gódnego certifikowanišća (nimski) wudał, aby zawěsćił, až se wužywaŕ z pominanym celom zwězujo a zwisk jo skoděrowany. Jolic dostanjośo zmólkowy bok "Waš zwisk njejo wěsty" a wiźiśo zmólku "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER", za tym až sćo na Rozšyrjeny kliknuł, to groni, až pódany certifikat jo se wót certifikowanišća wudał, kótarež Firefox njeznajo a togodla njamóžo pó standarźe dowěry gódny byś.

westy zwisk unknown issuer fx47

Zmólka nastawa na někotarych wěstych sedłach

Jolic toś ten problem maśo na někotarych njezwisujuych HTTPS-sedłach, to groni, až něco we wašom systemje abo seśi doglědujo waš zwisk a certifikaty tak injicěrujo, až Firefox njama zwisk za dowěry gódny. Nejcesćejšej zawinje stej skannowanje skoděrowanych zwiskow pśez wěstotne programy abo škódny program, kótaryž wuměnja originalne certifikaty websedła pśez swójski.

Antiwirusowe programy

Jolic waš wěstotny program ma funkciju za skannowanje skoděrowanych zwiskow, dosega zwětšego wěstotny program znowego instalěrowaś, aby program swóje certifikaty zasej do dowěry gódnego wobcerka Firefox składował. Wopytajśo slědujuce rozwězanja za dane wěstotne programy:

Slědujuce pódane antiwirusowe programy njejsu dolnoserbski k dispoziciji. Togodla su wšykne elementy z jich wužywarskego pówjercha nimski pódane.

Avast

We wěstotnych programach Avast móžośo doglědowanje wěstych zwiskow znjemóžniś:

 1. Wócyńśo kontrolnu desku swójogo programa Avast.
 2. Źiśo k Einstellungen > Aktiver Schutz a klikniśo na Anpassen pódla Web-Schutz.
 3. Wótwónoźćo kokulku pódla nastajenja HTTPS-Scanning aktivieren a wobkšuśćo to pśez kliknjenje na OK.

Za dalšne informacije wó toś tej funkciji glejśo blog Avast.

Bitdefender

We wěstotnych programach Bitdefender móžośo doglědowanje wěstych zwiskow znjemóžniś:

 1. Wócyńśo kontrolnu desku wašogo programa Bitdefender.
 2. Klikniśo we wersiji 2016 wěstotnego programa Bitdefender na Module.
  We wersiji 2015 Bitdefender klikniśo na Schutz.
 3. Klikniśo na Web-Schutz.
 4. Znjemóžniśo nastajenje SSL untersuchen.

Za informacije wó firmowych nałoženjach Bitdefender glejśo toś ten bok pomocy Bitdefender (engelski).

Bullguard

We wěstotnych nałoženjach Bullguard móžośo doglědowanje wěstych zwiskow na wěstych woblubowanych websedłach ako na pśikład Google, Yahoo a Facebook znjemóžniś:

 1. Wócyńśo kontrolnu desku swójogo programa Bullguard.
 2. Klikniśo na Antivirus-Einstellungen > Sicheres Surfen.
 3. Znjemóžniśo nastajenje Sichere Suchergebnisse anzeigen za te websedła, kótarež pokazuju zmólkowu powěźeńku.

ESET

We wěstotnych nałoženjach ESET móžośo wopytaś, nastajenje SSL/TLS-Protokollfilterung znjemóžniś a zasej zmóžniś abo jadnorje doglědowanje wěstych zwiskow znjemóžniś, ako se w nastawku pomocy ESET wopisujo.

Kaspersky

We wěstotnych programach Kaspersky móžośo doglědowanje wěstych zwiskow znjemóžniś:

 1. Wócyńśo kontrolnu desku swójogo programa Kaspersky.
 2. Klikniśo na Einstellungen dołojce nalěwo.
 3. Klikniśo na Erweitert a pótom na Netzwerk.
 4. Jolic wužywaśo wersiju 2016 Kaspersky: Wubjeŕśo we wótrězku Untersuchung von sicheren Verbindungen nastajenje Sichere Verbindungen nicht untersuchen a wobkšuśćo toś tu změnu.
  Alternatiwnje móžośo na Erweiterte Einstellungen kliknuś, aby certifikat Kaspersky znowego instalěrował. Klikniśo we wócynjajucem se dialogu na Zertifikat installieren… a slědujśo instrukcijam na wobrazowce.
  Jolic wužywaśo wersiju 2015 Kaspersky: Znjemóžniśo nastajenje Verschlüsselte Verbindungen untersuchen.
 5. Startujśo swój system znowego, aby se změny wustatkowali.

  Wužywarje staršeje wersije Kaspersky z aktualnym abonementom maju pšawo na aktualizaciju na nejnowšu programowu wersiju, kótaraž jo na boku produktowych aktualizacijow Kaspersky (engelski) za ześěgnjenje a instalaciju k dispoziciji. Slědujśo pótom górjejce wopisanym kšacam.

Nastajenja Family Safety w kontach Windows

Pśi kontach Microsoft Windows, kótarež se pśez nastajenja Family Safety šćitaju, mógli se wěste zwiski na woblubowanych websedłach ako Google, Facebook a Youtube doglědowaś a jich certifikaty pśez certifikat wuměniś, kótaryž jo se wót Microsoft wudał, aby pytańsku aktiwitu filtrował a nagrał.

Cytajśo toś ten bok cestych pšašanjow Microsoft (nimski), aby zgónił, kak móžośo toś te familijowe funkcije za konta znjemóžniś. Jolic cośo felujuce certifikaty za pótrjefjone konta manuelnje instalěrowaś, móžośo toś ten nastawk pomocy Microsoft (engelski) cytaś.

Doglědowanje/filtrowanje we firmowych seśach

Někotare programy za doglědowanje a filtrowanje internetnego wobchada we firmowych seśach mógli skoděrowane zwiski doglědowaś, z tym až wuměnjaju certifikat websedła pśez swójski, což zawinujo zmólkowe powěźeńki na wěstych HTTPS-sedłach. Jolic měniśo, až tomu tak jo, stajśo se ze swójim IT-wótźělenim do zwiska, aby korektnu konfiguraciju Firefox zawěsćił, aby korektnje w takej wokolinje funkcioněrował, dokulaž trěbny certifikat se snaź nejpjerwjej musy w dowěry gódnem wobcerku Firefox składowaś.

Škódna software

Někotare škódne programy, kótarež wótsłuchuju skoděrowany internetny wobchad, mógu toś tu zmólkowu powěźenku zawinowaś - cytajśo nastawk Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy, aby zgónił, kak móžośo pśeśiwo problemam ze škódneju softwaru póstupowaś.

Zmólka nastawa jano na jadnom boku

Jolic maśo toś ten problem jano na jadnom sedle, groni to zwětšego, až webserwer njejo korektnje skonfigurěrowany. Jolic pak wiźiśo toś tu zmólku na znatem websedle ako Google abo Facebook abo na sedłach, źož wótměwaju se financielne transakcije, wy dejał z górjejce wopisanymi kšacami pókšacowaś.

Felujucy mjazycertifikat

Na sedle z felujucym mjazycertifikatom buźośo slědujuce zmólkowe wopisanje wiźeś, za tym až sćo na Rozšyrjony na zmólkowem boku „Waš zwisk njejo wěsty“ kliknuł:

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawarski certifikat jo njeznaty.
Serwer snaź njesćelo pśigódne mjazycertifikaty.
Pśidatny kórjenjowy certifikat musy se snaź importěrowaś.

Certifikat websedła snaź njejo se pśez dowěry gódne certifikowanišćo wudał a njejo se ani žeden dopołny certifikatowy rjeśaz k dowěry gódnemu certifikowanišćoju pódał (tak pomjenjony „mjazycertifikat“ felujo).
Móžośo testowaś, lěc sedło jo se korektnje skonfigurěrował, z tym až zapódawaśo adresu websedła do rěda tśeśego póbitowarja ako SSL Labs. Wrośi wuslědk „Rjeśazowe problemy: Njedopołny“, pórědny mjazycertifkat felujo. Wy dejał se z wobsejźarjom websedła, z kótarymž maśo śěžkosći, do zwiska stajiś, aby jogo wó tós tom problemje informěrował.

Samosigněrowany certifikat

Na sedle ze samosigněrowanym certifikatom buźośo slědujuce zmólkowe wopisanje wiźeś, za tym až sćo na Rozšyrjony na zmólkowem boku „Waš zwisk njejo wěsty" kliknuł:

Certifikat dowěry njejo gódny, dokulaž jo samosigněrowany.

Samosigněrowany certifikat, kótaryž njejo wót pśipóznatego certifikowanišća wudany, jo pó standarźe dowěry njegódny. Samosigněrowane certifikaty mógu waše daty pśed pódsłucharjami šćitaś, ale njegroni nic wó tom, chto jo dostawaŕ datow. To płaśi zwětšego za websedła intraneta, kótarež njejsu zjawnje k dispoziciji a móžośo toś to warnowanje za take websedła ignorěrowaś.

Warnowanje ignorować

Warnowanje: Wy njedejał nigda certifikatowe wuwześe za znate woblubowane websedło abo sedła, źož se financielne transakcije wotměwaju, pśidaś – w toś tom paźe móžo njepłaśiwy certifikat znamje za to byś, až waš zwisk jo se wót tśeśego napadnuł.

Jolic websedło to dowólujo, móžośo wuwześe pśidaś, aby mógał se k sedłoju woglědaś, lěcrownož jogo certifikat jo pó standarźe dowěry njegódny:

 1. Klikniśo na warnowańskem boku na Rozšyrjony.
 2. Klikniśo na Wuwześe pśidaś…. Dialog Wěstotne wuwześe pśidaś se zjewijo.
 3. Cytajśo tekst, kótaryž wopisujo problemy z websedłom. Móžośo na Pokazaś… kliknuś, aby dowěry njegódny certifikat dokradnjej pśepytował.
 4. Klikniśo na Wěstotne wuwześe wobkšuśiś, jolic sćo se wěsty, až cośo sedłoju dowěriś.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla