Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Toś ten nastawk wujasnja, cogodla snaź zmólkowy bok Wěsty zwisk njemóžny abo Njejo se zwězało: Potencielny wěstotny problem wiźiśo a co móžośo cyniś.

Wěsty zwisk njedajo se nawězaś

Gaž websedło, kótarež wěsty (HTTPS) zwisk trjeba, wopytujo wěstu komunikaciju z wašym licadłom nawězaś, pśeglědujo Firefox toś ten wopyt, aby zawěsćił, lěc certifikat websedła a zwězowańska metoda stej napšawdu wěstej. Jolic Firefox njamóžo wěsty zwisk nawězaś, zmólkowy bok Wěsty zwisk njejo móžny abo Njejo se zwězało pokažo.

Wěsty zwisk njejo móžny

Zmólkowy bok Wěsty zwisk njejo móžny wopisanje zmólki a tłocašk Hyšći raz wopytaś wopśimujo. Njedajo móžnosć, wěstotne wuwześe pśidaś, aby se toś togo zmólkowego typa wobinuł.

Fx91SecureConnectionFailedFx97SecureConnectionFailed

Zmólkowy bok teke slědujuce informacije wopśimujo:

  • Bok, kótaryž wopytujośo se woglědaś, njedajo se pokazaś, dokulaž awtentiskosć dostanych datow njedajo se pśeglědowaś.
  • Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby jich wó toś tym problemje informěrował.

Njejo se zwězało: potencielny wěstotny problem

Wěste njewuspěchy wěstego zwiska k zmólkowemu bokoju Njejo se zwězało: Potencielny wěstotny problem wjadu.

Fx91SecError-DidNotConnectFx97SecError-DidNotConnect

Zmólkowy bok potencielne wěstotne wobgrozenje a tłocašk Rozšyrjony… wopśimujo, aby zmólkowy kod a druge techniske drobnostki pokazał. Móžnosć, wěstotne wuwześe pśidaś, aby se k websedłoju woglědał, njejo k dispoziciji.

Problemy z websedłami

TLS-wersija se njepódpěra

Někotare websedła wopytuju, zestarjete (južo njewěste) mechanizmy Transport Layer Security (TLS) wužywaś, aby waš zwisk zawěsćili. Firefox wam nawigěrowanje k takim sedłam zawoborujo, aby was šćitał, jolic dajo problem, wěsty zwisk nawězaś. Stajśo se z websejźarjami websedła do zwiska a pšosćo jich, jich TLS-wersiju na wersiju aktualizěrowaś, kótaraž jo hyšći aktualna a wěsta.

Zachopinajucy z wersiju Firefox 78, TLS 1.2 jo minimalna pó standarźe dowólona TLS-wersija. Websedła, kótarež TLS-wersiju 1.2 abo nowšu njepódpěraju, zmólkowy bok Wěsto zwisk njejo móžny ze zmólkowym kodom SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION pokazuju, a powěźeńku, kótaraž Toś to websedło snaź protokol TLS 1.2 njepódpěra, kótaryž jo minimalna wersija, kótaruž Firefox pódpěra groni. Za dalšne informacije glejśo toś ten blogowy pśinosk Mozilla.

Fx97SecureConnectionFailed-TLS

Fx95SecureConnectionFailed-TLS

Tłocašk zmólkowego boka TLS 1.0 ad 1.1 zmóžniś wam zmóžnja, nastajenje za minimalne pominanje TLS pśepisaś.

Glědajśo: Nastajenje, TLS 1.0 a 1.1 zmóžniś, jo se wótwónoźeło ze zmólkowego boka w Firefox 97.

HSTS trjebny

Druge websedła se snaź HTTP Strict Transport Security (HSTS) pominaju a njedowóluju pśistup k njewěstemu zwiskoju.

Konflikt z wěstotneju softwaru

Wjele wěstotnych produktow funkciju wužywa, kótaraž pó standarźe wěste zwiski wótpopadnjo. To móžo k zwiskowym zmólkam abo warnowanjam na wěstych websedłach wjasć. Jolic zmólki wěstego zwiska na někotarych wěstych websedłach wiźiśo, móžośo problem snaź rozwězaś, gaž swój wěstotny produkt aktualizěrujośo abo jogo nastajenja změnijośo. Glejśo wótrězk toś togo nastawka wó antiwirusowych programach za pomoc z wěstymi wěstotnymi produktami, kótarež mógu toś te zmólki wustatkowaś, ako na pśikład Avast, AVG a ESET.

Alternatiwnje móžośo wěstotnu softwaru tśeśego póbitowarja wótinstalěrowaś a zatwarjony antiwirusowy program Windows Defender wužywaś.

Wopacny systemowy cas

Firefox certifikaty za wěste websedła wužywa, aby zawěsćił, až se waše informacije na póžedanego dostawarja sćelu a njedaju se wót pódsłucharjow cytaś. Wopacny systemowy datum móžo zawinowaś, až Firefox měni, až wěstotny certifikat websedła jo spadnuł abo njepłaśiwy. Pśeznańśo se, až su korektny datum, cas a korektna casowa cona na wašom licadle nastajone. Za dalšne informacije glejśo How to troubleshoot time related errors on secure websites.

Druge problemy z wěstym zwiskom

Toś te nastawki wopisuju, kak móžośo problemy z wěstymi zwiskowymi zmólkami rozwězaś:

Za lisćinu a krotke wopisanje zmólkow wěstego zwiska, glejśo zmólkowy kody NSS a SSL w dokumentaciji Firefox.


Toś ten nastawk źěliś: https://mzl.la/3k6lESH

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije