Co wóznamjenijo „Waš zwisk njejo wěsty“?

Toś ten nastawk jo snaź zestarjony.

Wažna změna jo se na engelskem nastawku pśewjadła, na kótaremž toś ten pśełoženy nastawk bazěrujo. Daniž toś ten bok se njeaktualizěrujo, wam snaź to pomaga: What do the security warning codes mean?

Gaž Firefox zwězujo z wěstym websedłom (URL zachopina se z "https://"), musy pśespytowaś, lěc certifikat, kótaryž websedło prezentěrujo, jo płaśiwy a lěc skoděrowanje jo mócne dosć, aby waša priwatnosć šćita se dosegajucy. Jolic certifikat njedajo se za płaśiwy wumjeniś abo skoděrowanje njejo mócne dosć, Firefox zastajijo zwězowanje z websedłom a pokažo město togo zmólkowy bok.

Na někotarych websedłach jo móžnosć, Mozilla za statistiske zaměry zmólki wěstych zwiskow k wěsći daś:

report tls error

Gaž Firefox zwězujo z wěstym websedłom (URL zachopina se z "https://"), musy pśespytowaś, lěc certifikat, kótaryž websedło prezentěrujo, jo płaśiwy a lěc skoděrowanje jo mócne dosć, aby waša priwatnosć šćita se dosegajucy. Jolic certifikat njedajo se za płaśiwy wumjeniś abo skoděrowanje njejo mócne dosć, Firefox zastajijo zwězowanje z websedłom a pokažo město togo zmólkowy bok:

Fx44 Insecure Connection

Co móžośo cyniś, jolic wiźiśo toś tu zmólku?

Jolic starcyjośo na taku zmólkowu powěźeńku, wy by měł, jolic móžno, se z wobsejźarjami websedła do zwiska stajiś a was wó tej zmólce informěrowaś. Pśiraźijo se, až cakaśo, až problem z websedłom njejo wótpórany, nježli až jo wužywaśo. Nejwěsćej jo, až kliknjośo na tłocašk Slědk, abo woglědujośo se k drugemu websedłoju. Wy njeby měł z websedłom pókšacowaś, snaźkuli znajośo a rozmějośo technisku pśicynu, cogoždla websedło jo wopacnu identifikaciju prezentěrowało a cośo komunicěrowanje pśez zwisk riskěrowaś, kótaryž chyła k wótsłuchowanjeju.

Techniske informacije

Klikniśo na Rozšyrjony za dalšne informacije wó tom, cogodla zwisk njejo wěsty. Někotare zwucone zmólki su slědujuce:

Certifikat njebuźo płaśiwy až do (datum)

Certifikat njebuźo až do datum (…) płaśiwy.

Zmólkowy kod: SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE

Zmólkowy tekst pokažo teke aktualny datum a cas wašogo systema. Jolic stej wopak, stajśo swój systemowy zeger na źinsajšny datum a aktualny cas (klikniśo dwójcy na casowe pódaśe w nadawkowej rědce Windows), aby problem rozwězał. Dalšne drobnostki wo tom su w nastawku pomocy How to troubleshoot time related errors on secure websites k dispoziciji.

Certifikat jo (datum) pśepadnuł

Certifikat jo datum (…) pśepadnuł.

Zmólkowy kod: code: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

Toś ta zmólka nastawa, gaž certifikacija identity jo pśespadnuła.

Zmólkowy tekst pokažo teke aktualny datum a cas wašogo systema. Jolic stej wopak, stajśo swój systemowy zeger na źinsnajšny datum a aktualny cas (klikniśo dwójcy na casowe pódaśe w nadawkowej rědce Windows), aby problem rozwězał. Dalšne drobnostki wo tom su w nastawku pomocy How to troubleshoot time related errors on secure websites k dispoziciji.

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawarski certifikat jo njeznaty

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawarski certifikat jo njeznaty.
Serwer njamóžo snaź pśigódne mjazycertifikaty słaś.
Pśidatny kórjenjowy certifikat musy se snaź importěrowaś.

Zmólkowy kod: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
Pokaz: Móžoś toś tu zmólkowu powěźeńku na wužywarskich kontach wjelgin znatych sedłow ako Google, Facebook, YouTube a drugich wiźeś, kótarež su pśez nastajenja Microsoft Family šćitane. Aby toś te nastajenja za jadnotliwego wužywarja znjemóžnił, cytajśo nastawk pomocy Microsoft How do I turn off family features?. (engelski).

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawaŕ sam jo jen signěrował

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawaŕ sam jo jen signěrował.

Zmólkowy kod: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Samosigněrowane certifikaty šćitaju waše daty pśed wótsłuchowarjam, ale njegronje nic wó tom, chto jo dostawaŕ datow. To jo za intranetne websedła nałog, kótarež njejsu zjawnje k dispoziciji. Móžośo toś to warnowanje za take websedła ignorěrowaś.

Toś ta zmólka dajo wam k wěsći, až identifikacija, kótaraž jo se wam wót sedła pśipósłała, jo pópšawem za druge sedło. Lěcrownož něco, kótarež sćelośo, jo pśeśiwo wótsłuwchowarjam wěste, dostawaŕ snaź ten njejo, za kótaregož jogo maśo.

Cesta situacija jo, gaž certifikat jo pópšawem za drugi źěl togo samskego sedła. Sćo se na pśikład k https://pśikład.de woglědał, ale certifikat jo za https://www.pśikład.de. Jolic w tom paźe direktny pśistup na https://www.pśikład.de maśo, wy njeby dejał warnowanje dostaś.

Certifikatowa dataja jo wobškóźona

Wy by mógał teke certifikatowe zmólkowe powěźeńki wiźeś, gaž dataja we wašom profilowem zarědniku, kótaraž certifikaty składujo (cert8.db) jo wobškóźona. Wulašujśo toś tu dataju, mjaztym až Firefox jo zacynjony, aby ju znowego napórał:

Glědajśo: Wy by dejał toś te kšace jano ako slědny wopyt pśewjasć, za tym až wšykne druge kšace za rozwězowanje problemow njejsu se raźili.
 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Klikniśo na dataju cert8.db.
 6. Tłocćo cmd ⌘+Entf.
 7. Startujśo Firefox znowego.
Pokaz:cert8.db se zasej napórajo, gaž Firefox znowego startujośo. To jo normalne.

Warnowanje wobejś

Wy by měł warnowanje jano wobejś, jolic dowěriśo identiśe websedła ako teke integriśe zwiska - samo gaby sedłoju dowěrił, něchten by mógał waš zwisk manipulěrowaś. Daty, kótarež zapódawaśo na sedle pśez słabje skoděrowany zwisk, mógu teke k wótsłuchowarjam chylaś.

Aby warnowański bok wobejšeł, klikniśo na Rozšyrjony:

 • Na sedłach ze słabym skoděrowanim pokažo se wam pótom móžnosć, sedło ze zestarjoneju wěstotu zacytowas.
 • Na sedłach, kótarychž certifikat njedajo se za płaśiwy wumjeniś, móžośo móžnosć dostaś, wuwześe pśidaś.
Pšawne zjawne sedła njebudu se was pšašaś, wuwześe za jich certifikat pśidaś - w tom paźe móžo njepłaśiwy certifikat znamje za webbok byś, kótaryž wopytujo, was wobšuźiś abo wašu identitu kšadnuś.

Zmólku k wěsći daś

Na někotarych websedłach jo móžnosć, Mozilla za statistiske zaměry zmólku k wěsći daś:

Fx45 Report SSL Errors

Toś ten nastawk staja se wam - ako wšykne nastawki pomocy Firefox - zwětšego wót dobrowólnikow k dispoziciji, kótarež pódpěraju njewótwisnosć a princip wócynjonego žrědła Mozilla. Pśeglědujśo njewótwisnje!

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla