Profile Firefox z pomocu profilowego zastojnika załožyś a wulašowaś

Firefox składujo waše wósobinske informacije ako na pśikład cytańske znamjenja, gronidła a wužywarske nastajenja w sajźbje datajow, we wašom profilu, kótaryž składujo se na wósebnem městnje, źělony wót programowych datajow. Móžośo někotare profile Firefox měś, kuždy wopśimujo swójsku sajźbu wužywarskich datow. Profilowy zastojnik wam zmóžnja, profile załožyś, wótpóraś, pśemjeniś a wuměniś.

Pokaz: W normalnem paźe njetrjebaśo nowy profil Firefox załožyś, snaźkuli rozwězujośo wěsty problem z Firefox.

Funkcija Firefox slědk stajiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Profilowy zastojnik startowaś

Wažny: Nježli až móžośo profilowy zastojnik startowaś, musy Firefox dopołnje zacynjony byś.
 1. Jolic Firefox jo wócynjony, zacyńśo Firefox:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 2. Tłocćo Windows Key +R na tastaturje. Dialog „Ausführen“ se wócynijo.Klikniśo na tłocašk Windows Start a wubjeŕśo Ausführen....
 3. Zapódajśo
  firefox.exe -P do zapódawańskego póla „Ausführen“:
  Pokaz: Móžośo -P, -p abo -ProfileManager wužywaś (jaden z nich by dejał funkcioněrowaś).
 4. Klikniśo na OK. Wokno profilowego zastojnika Firefox (Wužywarski profil wubraś) by dejało se wócyniś.
Wužywarski profil wubraś
Pokiw: Mimo togo móžośo profilowy zastojnik z pytańskego póla startowego menija Windows startowaś. Zacyńśo Firefox (jolic wócynjony), tłocćo Windows Key , zapódajśo firefox.exe -P a tłocćo .
Jolic wokno profilowego zastojnika se njepokazujo, musyśo dopołnu sćažku k programowoju Firefox w pazorkach pódaś a za tym prozne znamje z opciju -P. Pśikłady:

Firefox (32-bitowy) na 64-bitowem Windowsu

 • "C:\Programme (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox (32-bitowy) na 32-bitowem Windowsu (abo nowy 64-bitowy Firefox na 64-bitowem Windowsu)

 • "C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P
 1. Jolic Firefox jo wócynjony, zacyńśo Firefox:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 2. Nawigěrujśo do /Applications/Utilities.
 3. Wócyńśo nałoženje Terminal.
 4. Zapódajśo w nałoženju Terminal tole:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Pokaz: Móžośo -P, -p abo -ProfileManager wužxwaś (jaden z nich by dejał funkcioněrowaś).
 5. Tłocćo . Wokno profilowego zastojnika (Wužywarski profil wubraś) by dejało se wócyniś.
Fx30ProfileManager-Mac

Jolic Firefox jo južo we wašej distribuciji Linux wopśimjony abo jolic sćo Firefox ze zastojnikom paketow swójeje distribucije zainstalěrował:

 1. Jolic Firefox jo wócynjony, zacyńśo Firefox:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 2. Zapódajśo do terminala:
  firefox -P

Pokaz: P jo wjeliki pismik. Alternatiwnje móžośo -ProfileManager město -P wužywaś.
Wokno profilowego zastojnika Firefox (Wužywarski profil wubraś) by dejało se wócyniś.

Fx31ProfileManger-Lin
Jolic wokno profilowego zastojnik hyšći se njewócynja, běžy Firefox snaź w slězynje, samo gaby widobny był. Zacyńśo wšykne instance Firefox abo startujśo licadło znowego a wopytajśo pótom hyšći raz.

Profil załožyś

Pó startowanju profilowego zastojnika, (ako górjejce wujasnjone), móžośo nowy, pśidatny profil na slědujucu wašnju załožyś:

 1. Klikniśo w profilowem zastojniku na Profil załožyś..., aby asistent za załoženje profilow startował.
 2. Klikniśo na Dalej a zapódajśo mě profila. Wužywajśo profilowe mě, kótarež jo wugroniwe, na pśikład swójo wósobinske mě. Toś to mě njepokažo se w interneśe.
  Asistent za załoženje profilow

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-2.jpg
 3. Móžośo teke wubraś, źož profil ma se na wašom licadle składowaś. Aby składowańske městno wubrał, klikniśo na Zarědnik wubraś....
  Warnowanje: Jolic wuběraśo swójski zarědnik za profil, wubjeŕśo nowy abo prozny zarědnik. Jolic wubjerjośo zarědnik, kótaryž njejo prozny, a wy wótpórajośo pózdźej profil a pótom wubjerjośo "Dataje wulašowaś", wšykno wulašujo se w zarědniku.
 4. Aby nowy profil załožył, klikniśo na DokóńcyśGótowo.

Dostanjośo se slědk k profilowemu zastojnikoju, źož móžośo pak Firefox startowaś pak profilowy zastojnik spušćiś.

Glědajśo: Jolic cośo, až profilowy zastojnik pokazujo se pśiducy raz, gaž Firefox startujośo, wótpórajśo kokulku z kontrolnego kašćika pódla „Wubrany profil wužywaś, mimo aby se pśi startowanju pšašało“. Howac buźo se aktualny profil awtomatiski wužywaś.

Profil wótpóraś

Pó startowanju profilowego zastojnika, (ako górjejce wujasnjone), móžośo eksistěrujucy profil na slědujucu wašnju wótpóraś:

 1. Wubjeŕśo w profilowem zastojniku profil, kótaryž ma se wótpóraś, a klikniśo na Profil lašowaś....
 2. Wobkšuśćo, až cośo profil lašowaś:

  Profil lašowaś


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-3.jpg
  • Dataje njelašowaś wótpórajo profil z profilowego zarědnika, wobchowajo pak dataje profilowych datow na wašom licadle w składowańskem zarědniku, až njeby se waše informacije zgubili. „Dataje njelašowaś“ jo nejlěpša móžnosć, dokulaž składujo zarědnik starego profila a wam zmóžnja, dataje w nowem profilu wobchowaś.
  • Dataje lašowaś wótpórajo profil a jogo dataje, inkluziwnje profilowe cytańske znamjenja, nastajenja, gronidła atd.
   Warnowanje: Jolic wužywaśo móžnosć „Dataje lašowaś“, profilowy zarědnik a dataje se lašuju. Toś ta akcija njedajo se anulěrowaś.
  • Pśetergnuś pśetergnjo lašowanje profila.

Profil pśemjeniś

Pó startowanju profilowego zastojnika, (ako górjejce wujasnjone), móžośo profil na slědujucu wašnju pśemjeniś:

 1. Wubjeŕśo profil, kótaryž ma se pśemjeniś, a klikniśo pótom na Profil pśemjeniś....
 2. Zapódajśo nowe mě za profil. Zapišćo nowe mě profila a klikniśo na W pórěźe.
  • Glědajśo: Zarědnik, kótaryž wopśimujo dataje za profil, se njepśemjenjujo.
  Profil pśemjeniś

Nastajenja

Offline źěłaś

Gaž wuběraśo toś to nastajenje, wubrany profil zacytujo se a Firefox se startujo bźez togo, aby z internetom zwězał. Móžośo se do togo woglědane webboki woglědowaś a ze swójim profilom eksperimentěrowaś.

Wubrany profil wužywaś bźez togo, aby se pśi startowanju pšašało

Gaž maśo někotare profile, toś to nastajenje póstaja, což Firefox ma pśi startowanju cyniś:

 • Jolic stajijośo kokulku pódla toś togo nastajenja, buźo Firefox awtomatiski wubrany profil zacytowaś. Aby pśistup na druge profile měł, musyśo nejpjerwjej profilowy zastojnik startowaś.
 • Jolic wótpórajośo kokulku za toś to nastajenje, buźo wam Firefox, kuždy raz, gaž startujośo Firefox, profilowy zastojnik pokazowaś, aby wy mógał profil wubraś, kótaryž ma se wužywaś.

Profil pśesunuś

Aby swóje daty a nastajenja do drugeje instalacije Firefox kopěrował (na pś. gaž dostawaśo nowe licadło), musyśo waš profil Firefox zawěsćiś a pótom na swójom nowym městnje wótnowiś.

Daty ze starego profila wótnowiś

Jolic maśo wažne daty ze starego profila Firefox, na pśikład cytańske znamjenja, gronidła abo wužywarske nastajenja, móžośo te daty do nowego profila Firefox pśenosowaś, z tym až kopěrujośo wótpowědne dataje.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla