Nastajenja za start, startowy bok, rejtarki a ześěgnjenja

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Toś ten nastawk wopisujo nastajenja wótrězka Powšykny boka NastajenjaNastajenja Mozilla Firefox.

Z wótrězkom Powškny móžośo:

 • Firefox ako standardny wobglědowak póstajiś a nastajiś, lěc pśěglědujo se pśi startowanju, lěc Firefox jo standardny wobglědowak abo nic.
 • nastajiś, kótare boki Firefox pokazujo, gaž startujośo swój wobglědowak abo kliknjośo na symbol startowego boka
 • nastajiś, což Firefox ma cyniś, gaž dataje se ześěguju
 • swóje nastajenja za rejtarki zastojaś

Fx38OptionsGeneral

Fx46GeneralPanel

nastajenja powšykny fx47

Start

 • Pśecej kontrolěrowaś, lěc Firefox jo waš standardny wobglědowak: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic cośo pśi startowanju kontrolěrowaś, lěc Firefox jo standardny wobglědowak. Jolic Firefox jo waš standardny wobglědowak, se zawěsćujo, až Firefox se wužywa, gažkuli nałoženje wopytujo webbok zwobraznjowaś.

Ześěgnjenja

 • Dataje składowaś do:
  Jolic toś to nastajenje jo wubrane, buźo Firefox wšykne ześěgnjenja awtomatiski do pódanego zarědnika składowaś (na pśikład na desktop abo do wašogo ześěgnjeńskego zarědnika). Aby zarědnik změnił, klikniśo na Pśepytaś…Wubraś….
 • Pśecej se pšašaś, źož dataje maju se składowaś:
  Jolic toś to nastajenje jo wubrane, buźo was Firefox pšosyś, zarědnik za kužde ześěgnjenje wubraś, kótarež cośo składowaś.

Rejtarki

 • Nowe wokna w nowem rejtarku wócyniś: Toś to nastajenjenastajenje wóźi, lěc wótkaze z drugich nałoženjow abo webbokow, kótarež pšose wó to, se w nowych woknach wócyniś, wócyniju se w nowem woknje abo w nowem rejtarku w aktualnem woknje.
  Glědajśo: Jolic cośo boki w nowych rejtarkach wócyniś, buźo Firefox toś to nastajenjenastajenje ignorěrowaś a nowe wokno wót wótkaza wócyniś, jolic awtor boka jo pódał, až nowe wokno ma wěstu wjelikosć, dokulaž někotare boki daju se jano z wěsteju wjelikosću korektnje zwobrazniś.
 • Warnowaś, gaž někotare rejtarki se zacynjaju: Gaž zacynjaśo wokno z někotarymi rejtarkami, buźo was Firefox pšosyś, waš wuběrk wobkšuśiś. To zajźujo mimowólnemu zacynjanjeju cełego wokna, gaž cośo jano aktualny rejtark zacyniś. Wótpórajśo kokulku za toś to nastajenjenastajenje, aby toś to warnowanje znjemóžnił a Firefox wokno awtomatiski zacyniś dał.
Pokaz: Toś to nastajenje njewustatkujo se na warnowanje, gaž druge rejtarki zacynjaju se we woknje.
 • Warnowaś, gaby wócynjanje někotarych rejtarkow mógło Firefox spómałšyś: Gaž wócynjaśo wjele rejtarkow naraz, buźo was Firefox pšosyś, waš wuběrk wobkšuśiś. To zajźujo mimowólnemu spómałšowanjeju wašogo systema, mjaztym až boki se zacytuju. Wótpórajśo kokulku za toś to nastajenjenastajenje, aby toś to warnowanje znjemóžnił.
 • (Jolic pśitrjefijo) Warnowaś, gaž se někotare rejtarki zacynjaju:Toś to nastajenjenastajenje se jano pokazujo, jolic sćo warnowański dialog znjemóžnił, kótaryž Firefox pokazujo, aby waš wuběrk wobkšuśił, až ma wokno z někotarymi rejtarkami zacyniś (kótarež se dołojce pokazujo). Stajśo kokulku pśed toś to nastajenjenastajenje, aby warnowanje zasej zmóžnił, aby zamólnemu zacynjanjeju cełego wokna zajźował, gaž cośo jano aktualny rejtark zacyniś.
zacynjanje rejtarkow wobkšuśiś fx48
Glědajśo: Toś to nastajenje se na warnowanje njewustatkujo, gaž zacynjaśo druge rejtarki we woknje.
 • (Jolic pśitrjefijo) Warnowaś, gaby wócynjanje někotarych rejtarkow mógło Firefox spómałšyś:: Toś to nastajenjenastajenje se jano pokazujo, jolic sćo warnowański dialog znjemóžnił, kótaryž Firefox pokazujo, aby waš wuběrk wobkšuśił, až se někotare rejtarki naraz wócynjaju. Stajśo kokulku pśed toś to nastajenjenastajenje, aby wy warnowanje zasej zmóžnił, aby wy zamólnemu spómałšowanjeju Firefox zajźował, mjaztym až se wjele rejtarkow zacytujo.
 • Rejtarki njezacytaś, až njejsu wubrane: Firefox buźo aktiwny rejtark jano zacytowaś, gaž se startujo abo wašo pjerwjejšne pósejźenje se wótnowja. To móžo start póspěšyś, jolic wótnowjaśo wjele rejtarkow. Druge wócynjone rejtarki budu se akle zacytowaś, gaž na nje kliknjośo.
 • Ned na wótkaz pśešaltowaś, kótaryž jo se w nowem rejtarku wócynił: Gaž kliknjośo ze srjeźneju tastu na webwótkaz (abo źaržyśo tastu Strgcmd ⌘ tłoconu, mjaztym až kliknjośo z lěweju tastu myški), wócynijo se bok w nowem rejtarku. Ten bok se njepokazujo a zacytujo se jano w slězynowem rejtarku. Zmóžniśo toś to nastajenjenastajenje, aby bok w prědkowem rejtarku zacytował a pokazował.
 • Rejtarkowe pśeglědy we Windowsowej nadawkowej rědce pokazaś: Gaž gibjośo špěru nad symbol Firefox w nadawkowej rědce Winodws, buźo Windows pśeglěd wokna Firefox pokazowaś. Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, buźo Windows separatny pśeglěd za kuždy rejtark pokazowaś.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo, Dinesh. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla