How to set the home page

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

This article explains how to set the page that opens when you launch Firefox, click the Home button Home Button 57Fx89HomeButton in the toolbar or open a new window.

Set or change your home page through the Home button

  1. Open the web page you want to use as your home page.
  2. Drag and drop that tab onto the Home button Home Button 57Fx89HomeButton on your toolbar (it's on the left side by default).
    Dragging Home Page 57set homepage 57Dragging Home Page 57 - Linux
  3. Click Yes on the prompt to set this page as your home page.
Note: The Home button is no longer shown by default. If you don't see it, you can set your home page through Firefox Settings (see below). The Home button will be added to the toolbar when a custom home page is set. You can add or remove the Home button by customizing the toolbar.

Set your home page through Firefox Settings

  1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences. Click the menu button Fx57Menu and select OptionsPreferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.

  2. Click the Home panel.
    Fx68HomePanel
  3. Click the menu next to Homepage and new windows and choose to show the default Firefox Home page, custom URLs or a blank page.

Set multiple pages as your home page

You can set a group of pages as your home page. Open each page in a separate tab, select Custom URLs… in the Homepage and new windows drop-down menu and click on Use Current Pages.
Fx68HomePanel-CustomURLs

Having problems?

We have solutions:

Ingaba eli nqaku beliluncedo?

Nceda linda...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More