Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I make firefox save my tabs when I CLose it?

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 32819 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Why cant you make it more comfortable and easy to use? Firefox is a great program but Its lacking in customization. Personally I think anything that lacks simplicity ,inconveniently lacks quality. How do I fix this without having to change to another browser?

Giải pháp được chọn

Firefox automatically saves Tabs when the user closes it. They are available in History > Restore Previous Session and at the bottom of the default (about:home) homepage - Restore Previous Session
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-restore-my-tabs-last-time
https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-previous-session

... lacking in customization??
How many more add-ons do you want?
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox automatically saves Tabs when the user closes it. They are available in History > Restore Previous Session and at the bottom of the default (about:home) homepage - Restore Previous Session
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-restore-my-tabs-last-time
https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-previous-session

... lacking in customization??
How many more add-ons do you want?
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/