Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

thr print on my e mails has become very small

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

the print is too small to read on my e mails, it was not like this before, when I access my E Mails through aol the print is fine, therefore i am thinking it is a problem with my Firefox setting can you please help me?

the print is too small to read on my e mails, it was not like this before, when I access my E Mails through aol the print is fine, therefore i am thinking it is a problem with my Firefox setting can you please help me?

Được chỉnh sửa bởi marilynns vào

Giải pháp được chọn

On the keyboard use Ctrl + 0 (zero) to reset the zoom level for that domain.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

On the keyboard use Ctrl + 0 (zero) to reset the zoom level for that domain.

more options

On Mac, use "Command + 0"

  • View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Command+0 on Mac)