Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Forgot to Backup Bookmarks, Where to restore

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi yd2014

more options

I uninstalled Firefox, then re-installed, but forgot to backup bookmarks - actually forgot to backup everthing. But when I uninstalled, I did NOT check the option "Remove my Firefox personal data", then after I re-installed, all my passwords, previous settings. adds-ons are there Except Bookmarks.

I never backed up my bookmarks, but is there anywhere my personal data incl. book marks are stored?

I uninstalled Firefox, then re-installed, but forgot to backup bookmarks - actually forgot to backup everthing. But when I uninstalled, I did NOT check the option "Remove my Firefox personal data", then after I re-installed, all my passwords, previous settings. adds-ons are there Except Bookmarks. I never backed up my bookmarks, but is there anywhere my personal data incl. book marks are stored?

Giải pháp được chọn

Do you have a bookmarkbackups folder with JSON backups in it?

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have a bookmarkbackups folder with JSON backups in it?

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)
more options

hello yd2014, firefox creates automatic backups of your bookmarks. you can go to firefox > bookmarks > show all bookmarks > import & backup > restore and select a backup from before the reinstall.

more options

Thanks everyone, it really helps!