Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How To get Full screen mode on windows 8.1

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1190 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I've download Firefox Aurora, and i can't get the application running in metro style (full screen app). The Aurora version : 27.0a2 (2013-11-15) what to do ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello oxxym.s, please refer to How do I launch Firefox for Windows 8 Touch? (when the article talks about nightly, it's the same for aurora).