Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

address bar

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rocky.aj

more options

i just installed a new fresh copy of firefox for windows 7 64 bit and even trying the new beta currently. the problem i am having is, that i keep my history,and i got bookmarks,but now everytime i type into the address bar,the history doesn't show up so i can choose a certain link(which i had already visited before). please advise

Giải pháp được chọn

just go to about:config and search for "browser.urlbar.autocomplete.enabled" and set it to true and it will work :D

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

just go to about:config and search for "browser.urlbar.autocomplete.enabled" and set it to true and it will work :D