Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I start FF from command line (in nix) without window, menu, tabs and others - as absolutely full screen mode?

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 8208 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I need FF on Linux basis for kiosk with tuchscreen. So it should start automatically from command line (console) in fullscreen mode without window, menu, tabs, adress line and side ruler. I guess I may configure it in some conf file and use some options in command line, but where can I find the full list of options and conf file description?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this extension: