Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what is the shortcut to get back to the start page

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kevin

more options

after browsing for a while I want to return to the start page but at the moment there seems to be no way to do this except by continuously and repeatedly going back through the pages I have been visiting one by one whereas in every other browser there is a home button

after browsing for a while I want to return to the start page but at the moment there seems to be no way to do this except by continuously and repeatedly going back through the pages I have been visiting one by one whereas in every other browser there is a home button

Giải pháp được chọn

You can tap the address bar and type about:home. It is possible to return to the home page by closing all open tabs as well.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It depends on wich version of Firefox you are using. In Firefox 20 "Home" button is an icon, located in top right corner under the minimalize and close windows buttons.

more options

Firefox for android on a Google nexus 7

more options

Giải pháp được chọn

You can tap the address bar and type about:home. It is possible to return to the home page by closing all open tabs as well.