Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube video not working its blank and black every browser has same problem and i have installed new flash player but same problem????help me

  • 3 trả lời
  • 168 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ZeeX10

more options

I don't have any real players. nothing shows when open videos it is black no error messages its black. i have clear the cookies. but no answer?????????????

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

You can check for problems with current Flash plugin versions and try these:

  • disable a possible RealPlayer Browser Record Plugin extension for Firefox and update the RealPlayer if installed
  • disable protected mode in Flash 11.3 and later
  • disable hardware acceleration in the Flash plugin

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

more options

Something that's worked for me is disable adblock, ctrl +F5 and the videos will load. Then you can reenable adblock and watch videos adfree again.