Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting a message that my version of Firefox is older and not supported. I downloaded the upgrade and I still get the message. I adjusted the firewall se

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 80 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

keep getting error message that server can not be found links will not open cannot display images

Giải pháp được chọn

Hello TinaShaps, your user agent is corrupted by Fast Browser Search (FBSMTWB) and that identifies you as Firefox/3.6.20

see your user agent:

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.20) Gecko/20110803 BRI/1 Firefox/3.6.20 (.NET CLR 3.5.30729) FBSMTWB

you must reset user agent, see how to do that : Firefox is showing the wrong User Agent

see also : http://help.fastbrowsersearch.com/


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello TinaShaps, your user agent is corrupted by Fast Browser Search (FBSMTWB) and that identifies you as Firefox/3.6.20

see your user agent:

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.20) Gecko/20110803 BRI/1 Firefox/3.6.20 (.NET CLR 3.5.30729) FBSMTWB

you must reset user agent, see how to do that : Firefox is showing the wrong User Agent

see also : http://help.fastbrowsersearch.com/


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.