Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I play the video on Comedy Central since the latest Mozilla upgrade? (I can on Safari)

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4572 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nowterrybrown

more options

Since today's update, I cannot see video on Comedy Central. I can on Safari, but love the Mozilla add blocker. It says to download Adobe Flash and enable Java script. I've tried. No change. I tried to downgrade Flash to 10.3 and loaded Real Player. No change. Please help. Thank you! Terry

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

You can check for problems caused by recent Flash updates and try these:

  • disable protected mode in Flash 11.3 and later
  • disable hardware acceleration in the Flash plugin
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

You can check for problems caused by recent Flash updates and try these:

  • disable protected mode in Flash 11.3 and later
  • disable hardware acceleration in the Flash plugin
more options

I can see Comedy Central videos if I take the extension Ad blocker off. I just can't watch all those ads. Bummer.