Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Followed the download and install for firefox into my linux home directory. When launching firefox got an error message about a mission shared object. Additional detail to follow.

  • 1 trả lời
  • 125 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When launching firefox got the following error: XPCOMGlueLoad error for file ~/firefox/libxpcom.so libxul.so cannot open shared object file: No such file or directory Couldn't load XPCOM (but file libxul.so is there) what do I do???

When launching firefox got the following error: XPCOMGlueLoad error for file ~/firefox/libxpcom.so libxul.so cannot open shared object file: No such file or directory Couldn't load XPCOM (but file libxul.so is there) what do I do???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure that you meet the system requirements and have all required libraries installed.


You can find the latest Firefox releases here: