Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I download a previous version of firefox for mac osx 10.5.8 (leopard)?

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 95946 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SafeBrowser

more options

How do I download a previous version of firefox for mac osx 10.5.8 (leopard)?

Giải pháp được chọn

Beginning with Firefox 4, Macs must have an Intel x86 processor (which you do NOT have; yours is a PPC Mac) and OSX 10.5 or higher

The good news is that Firefox 3.6.24 still supports OSX 10.4 and Macs with the PPC Mac architecture. The bad news is that support for the Firefox 3.6.x series is likely to end in the first quarter of 2012.

You can try the third-party product TenFourFox that supports PPC Macs. Firefox 8 version of TenFourFox is available. The product is based on Firefox released versions. All support is provided by the developer, not by this site:


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Beginning with Firefox 4, Macs must have an Intel x86 processor (which you do NOT have; yours is a PPC Mac) and OSX 10.5 or higher

The good news is that Firefox 3.6.24 still supports OSX 10.4 and Macs with the PPC Mac architecture. The bad news is that support for the Firefox 3.6.x series is likely to end in the first quarter of 2012.

You can try the third-party product TenFourFox that supports PPC Macs. Firefox 8 version of TenFourFox is available. The product is based on Firefox released versions. All support is provided by the developer, not by this site:


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.

Được chỉnh sửa bởi SafeBrowser vào