Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the latest version that will work on my "vintage" Powerbook G4 Mac Laptop running the 10.5.8 operating system and where is that download on the Firefox undating site?

  • 2 trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

The latest version of Firefox is not compatible with my Laptop, and I could not find which of the latest versions I can use.

I was trying to upload the latest version and received an incompatibility message.

The latest version of Firefox is not compatible with my Laptop, and I could not find which of the latest versions I can use. I was trying to upload the latest version and received an incompatibility message.

Giải pháp được chọn

You have the latest for your PPC MAC, the 3.6.24 version.

Firefox 4 versions and later do not run on a PowerPC Mac. Firefox 4 and later require at least OS X 10.5 and an Intel Mac.

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/8.0/system-requirements/


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You have the latest for your PPC MAC, the 3.6.24 version.

Firefox 4 versions and later do not run on a PowerPC Mac. Firefox 4 and later require at least OS X 10.5 and an Intel Mac.

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/8.0/system-requirements/


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

more options

A group of Mac users have created their own Community Build from the "Firefox 4+" versions.

TenFourFox for PowerPC's running Mac 10.4.11 & 10.5.8 .
http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/

http://tenfourfox.blogspot.com/