Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have my home page set. What I need to find out how to set it so that every tab I open, it opens to my home page instead of a blank tab/page.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dave G

more options

I use Firefox at work. We have a standard home page we use. In IE all my new pages open at our home page. With Firefox I have my home page set, but all new windows I open, open as a blank tab/blank page. I want to have all my new windows/tabs to open to my home page.

I use Firefox at work. We have a standard home page we use. In IE all my new pages open at our home page. With Firefox I have my home page set, but all new windows I open, open as a blank tab/blank page. I want to have all my new windows/tabs to open to my home page.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can always just middle-click or ctrl+click on the home button to open it in a new tab.

For exactly what you're asking for, there's an addon for that:

Được chỉnh sửa bởi Dave G vào