Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

Whenever I start up Firefox it crashes. I tried my other browser and it crashes too. I did get a new virus sotware called F secure and I am wondering if it is conflicting. I did remove the new software and it did the same thing. I downloaded malware and ran it and firefox is still crashing.

Whenever I start up Firefox it crashes. I tried my other browser and it crashes too. I did get a new virus sotware called F secure and I am wondering if it is conflicting. I did remove the new software and it did the same thing. I downloaded malware and ran it and firefox is still crashing.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Seems like your F Secure AntiVirus is causing problems with Firefox. Disable F Secure AntiVirus.

Check and tell if its working while your Antivirus Software is Disabled.

-> Configure firewalls so that Firefox can access the Internet

Được chỉnh sửa bởi Hasan vào