Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox indicate I am up to date when I have V 3.6.23?

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

When I check for updates: Help>Check for Updates Returns this: There are no available updates I am using V 3.6.23, but on this page: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/ It says: "Hey there! Looks like you’re using an old version of Firefox." What is causing this problem? I have been reluctant to upgrade because the extension Lastpass V 1.74.0 is reported by Firefox as one of the extension that is not supported with an upgrade. Consequently, I am now wondering if Firefox is incorrectly reporting that also.

Brian

When I check for updates: Help>Check for Updates Returns this: There are no available updates I am using V 3.6.23, but on this page: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/ It says: "Hey there! Looks like you’re using an old version of Firefox." What is causing this problem? I have been reluctant to upgrade because the extension Lastpass V 1.74.0 is reported by Firefox as one of the extension that is not supported with an upgrade. Consequently, I am now wondering if Firefox is incorrectly reporting that also. Brian