Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have downloaded a new version of Firefox, but can't figure out how to install it. I see the folder with Firefox application in it -- & have tried to run the executable files, but none of them start the installation.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jack

more options

I have a 3.6.23 Version of Firefox & am trying to upgrade to the latest version

I have a 3.6.23 Version of Firefox & am trying to upgrade to the latest version

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

There's information on that here: Installing Firefox on Linux

Jack