Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a problem with Immunizing Firefox 6.0.2 with "Spybot - Search & Destroy" 1.6.2.46

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 387 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am using Spybot - Search & Destroy(ver, 1.6.2.46) which can Immunize Firefox(6.0.2) from bad websites for Coolies, Images, Installations & Popups. After I do this operation in Spybot - Search & Destroy and then open Firefox the bad websites appear in the "Exceptions" for Popups and Images as BLOCKED which is a GOOD thing. However when I CLOSE Firefox and then Open it again it is No Longer Immunized and the "Exceptions" are empty. I then have to used Spybot - Search & Destroy again to Immunize Firefox. I know this worked in Firefox ver 3.6 and I think 5.0, but i just noticed this today when i was looking at Firefox "Options".

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do not use Clear Recent History to clear the "Site Preferences"

Clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.