Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable "Confirm Dialog Preferences" box appears when printing a page

  • 1 trả lời
  • 30 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RGB

more options

When I want to print a page from a website, the box titled "Confirm Dialog Preferences - Prevent this page from creating additional dialogs" - always pops up. I have to close it before I can print my page. Can I disable this box?

When I want to print a page from a website, the box titled "Confirm Dialog Preferences - Prevent this page from creating additional dialogs" - always pops up. I have to close it before I can print my page. Can I disable this box?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Me too having this problem if any solution for this means please post it