Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my Word documents have converted to wordpad documents. How do I stop this and how do I change them back?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1539 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

most of my files that were Microsoft Word documents have turned into DOC files (ie, WordPad). Why did this happen and how do I change them back to Microsoft Word documents?

Giải pháp được chọn

This is not a Firefox problem.

-> go to a folder containing a .DOC file -> SHIFT + right-click a .doc file -> in the Context Menu, go to Open With -> click Choose Program -> from the list of programs, select Microsoft Office Word -> place Checkmark on Always use the selected program to open this kind of file -> click OK

Check and tell if its working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This is not a Firefox problem.

-> go to a folder containing a .DOC file -> SHIFT + right-click a .doc file -> in the Context Menu, go to Open With -> click Choose Program -> from the list of programs, select Microsoft Office Word -> place Checkmark on Always use the selected program to open this kind of file -> click OK

Check and tell if its working.

Được chỉnh sửa bởi Hasan vào