Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox says my operating system doesn't support upgrade. I have MAC OS X 10.5.6

  • 3 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 1039 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I tried to download the latest Firefox version, a message said that my operating system doesn't support the upgrade. But the information on download page says MAC OS X 10.5 or better is okay. My system is MAC OS X 10.5.6

Giải pháp được chọn

Do you have a Intel processor or a PowerPC processor as your user agent suggests and Mach-O would indicate an even older OS X version than 10.5 (possibly OS X 9).

  • Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

Are running Firefox in some compatibility mode via Rosette?

See:


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have a Intel processor or a PowerPC processor as your user agent suggests and Mach-O would indicate an even older OS X version than 10.5 (possibly OS X 9).

  • Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

Are running Firefox in some compatibility mode via Rosette?

See:


more options

Thanks for your response--now I understand. Yes, my Mac is an older PowerPC Mac. I've upgraded Firefox to 3.6.20 and it's working fine. Not gonna buy a new Mac in this economy, ya know? I appreciate your help. Aloha from Hawaii.

more options

You're welcome

For an unofficial Firefox 4 compatible version (TenFourFox) that runs on PowerPC Macs with OS X 10.4.11 or OS X 10.5.8 you can look at: