Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot set up page set prior to printing. From file to Page set then it comes up full depth..running off the bottom. I cannot print from the web

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sammbo

more options

Question I cannot set up page set prior to printing. I go from File to Page set which comes up very narrow and tabs Format& Options and Margins Headers/Footers. These are full depth..running off the bottom. I cannot set footers. I cannot print from the web

When I go to Print Preview I get a totally gray screen

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Solved. I amended "About:config" and it worked. Greatly appreciated.