Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Want to delete a separator in bookmarks

  • 3 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 3685 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can not seem to find a way to delete a Separator that I created in Bookmarks. I tried Right Mouse clicking below the separator, since I could not place the cursor on the separator and just wound up deleting the bookmark below the separator. I also do not see anything in the menu that allowed me to create the separator that also allows me to delete the separator. DRESJ@AOL.COM

Giải pháp được chọn

You need to open the Bookmarks Menu folder to see those separators in the right pane.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Easiest to remove a a separator is to do that in the Bookmarks Manager (Library)

  • (Firefox >) Bookmarks > Show All Bookmarks
more options

That did not work. In the Library I not only do not see the separator lines I also do not see those bookmarks that are not in any folder. See image attached DRESJ@AOL.COM

more options

Giải pháp được chọn

You need to open the Bookmarks Menu folder to see those separators in the right pane.