Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hide Show All / Unsorted Bookmarks on Menu

  • 1 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there a way to remove the "Show All Bookmarks" and "Unsorted Bookmarks" links on the Bookmarks menu, or at the very least, move them so they're not the top and bottom? It was much easier in my opinion if you could just have the very top of the bookmarks menu be "Add Bookmark".

Is there a way to remove the "Show All Bookmarks" and "Unsorted Bookmarks" links on the Bookmarks menu, or at the very least, move them so they're not the top and bottom? It was much easier in my opinion if you could just have the very top of the bookmarks menu be "Add Bookmark".

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Add code to userChrome.css below the @namespace line.

You can use the ChromEdit Plus or Stylish extension to have easier access to the customization files.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#bookmarksShowAll, #organizeBookmarksSeparator,
#BMB_bookmarksShowAll, #BMB_bookmarksShowAll+menuseparator,
#appmenu_showAllBookmarks, #appmenu_showAllBookmarks+menuseparator,
#appmenu_bookmarksPopup menuseparator[builder="end"],
#appmenu_unsortedBookmarks,
#bookmarksMenuPopup menuseparator[builder="end"],
#menu_unsortedBookmarks,
#BMB_bookmarksPopup menuseparator[builder="end"],
#BMB_unsortedBookmarks { display:none!important; }

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào