Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to down load 3.6 for apple ?

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kolion-padthai

more options

i see i can download the new 5. firefox...but need to down load the old 3.6 to run on my apple... how?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Firefox 3.6.x is available here, and still supported by Mozilla (probably until March 2012). http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html

Được chỉnh sửa bởi kolion-padthai vào