Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox randomly stops working for a short while very often. What can I do?

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Fernis

more options

Firefox randomly freezes when I open new pages or click on links. It will freeze for a few seconds, and then get back to the page. This can happen up to 3 times a minute, depending on how many sites I enter.

Firefox randomly freezes when I open new pages or click on links. It will freeze for a few seconds, and then get back to the page. This can happen up to 3 times a minute, depending on how many sites I enter.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Re-installing/scanning computer etc. didnt work.